TODAY -

[lE [kj [lW [lAe ceD\b_kjg 26 f clejlM KDfDjkTd mkBFOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceD\b_kjg 21 2023 : elKeM jlzmbKejg WDjEG aegwbj ([lE [kj [lW [lA) e TjArA [Kgxg Tjpvk Sbrgiadf sOd eOEcqx mOTee aegwbjxg egifAq oEcgEeq oOGeqr odFliee mkE Fliejgq jlzmbKejg [OjxekTclKE wbAeadsg aWAr jlzmbKejg KlmbG wgcjg!

sbAck 2023 xg ceD\b_kjg 26 f aegwbjxg mpakTr wkiFOdsryjgq TErg\kxg jgwqDmgd rl KlmlqDjlKE [Kgxg ak\Odf wbi 18 xg clejlM KDfDjkTd sycjg!

ceD\b_kjg 25 xg [ogi eOi\kTrxg oyjx ceD\b_kjg 26 sg ebagrki_kTjA wbi 6 WkBq vGFOd-vGKgE fyqgxeb okTe [pSOTxg ag\kAr [wgM fycqx mOTee mbN [Kge FyjA [Kgqb qOTsOG fycjg!

[rbA [OTead mkTegi mkTKOE, [ek-[\ld, agrg\k [arg apoy mkiwOdKgirrg [Fgiq [Kg sOAFOdvxeg okTe [lE [kj [lW [lAxg TEWOjalKE [lEr wqDmgKgfg KlsDjlfjg KlEfDjlM olrsD_kfj KekckBq apfpxg vljOM [ar WOirOjdmg!

vljOM [Kge aSk fke okT, TErg\k [Kg aegwbjg ag\kAxgrg sOmOeg[lM akKfjeg!

fAFgjq \ldeq [aeg!

aegwbj mpZkd [Kge sOmOeg[lM akKfjxg egiFge fDjlegi wgj-wgjx Fkdfbe FAmgq obT aSM [aeg!

[pSOTe ceD\b_kjg 26 sg jgwqDmgd rlxg FyjA \kBqxg skEeq sjgeO? arbxg aobGf aSOTe sbAck 1949 r abErbe KlGfbe mySgq [pSOTxg egifAq [pSOTr [abd oEcgMmdwxg FyjA wkiFOdwe Kjbd vka olEe Wxeg!

jgwqDmgd Sbrgixg [pSOTxg egifAq FliFrbe [Kbad mpSgxeg!

oycgd [pSOT TErg\kxg agekT [OTrbe ogimdw vog vka vkjdsryjl ajA [Kge TErg\kxg ak\Odf [af [OTe mlNagEeKg!

TErg\kxg egifA Toy sbAck 1858 rxg oySgv og 89 mpjx sbAck 1947 f egifAq WISg!

[pSOTxg egifAq Toy sbAck 1949 rxg oySgqeg oycgd vog 74 oycgESDjl okTjg!

[pSOTxg wb_kjg, SbEekT [aKbi \lMoyag [pSOTxgeg TErg\kxg eGfl!

[pSOT TErg\kxg aSkr mp [pSOTxg wb_kjg, SbEekT [aKbi \lMoyag [pSOTxgeg TErg\kxg eGfl!

[pSOT TErg\kxg aSkr mpjgaSp [pSOT aegwbjg elKE [aeg okTe Kd fkdw [OTFOdmOT akmlAe Kd SIqgjOT!

[pSOT sgxbAKg arbxg aobGf [vbAqxgradf F_kT FkrOdKg!

egifAqrxg olEq [aabd akmlAKgr mpfl okTqrb wbEe BGagEejKg!

TErg\k [pSOTxg SD_kTrxg fAFgq \ldeqeg okTqKg [WKDwk FAcgMmgq [Kge mlirDjq SbrAeg!

egifA mkMoy eAFeq sbAck 1958 rxg aegwbj KgEFbie [WKDwk vGeoESg!

aegwbj wbAq rgKfjq [ljg\k [OTjl mkBFOdSg!

aKgrqb [pSOTe jgwqDmgd FyjA \kBqxg sjg _koEFOd [abd mpjgqxl? [WKDwke rgaOsDjlKg [aKbi jgwqDmgdwb mkEe vgirbe wbjg!

\ldeq Sdfr KgcgEexrq mO [Kgxg aSkr [pSOT s\kA sbTe ogiSgKg okTqxl okTe oImdwx mOTee fgE \OGFjx SEFagEejKg okTjg!

jgwqDmgd rl [Kg sbAck 1950 rxg oyjx vog Sbrgixg mlNfe aegwbjrKb TErg\ke ZAag afkxbA mlNfe wkiFOdmg [rbqb ag\kAerg Kjbd \kq mpfl okTjrbe vljOMKge okT, TskT SIrq ag[OT SbcOd [aqb [lA [lM [l, agegKfj WArOE FgErOdwgjx TErg\ke KgcgEejg [rbx [pSOTxg ag\kAqb mOT vMmx FAmdmg!

[pSOTxg ag\kA [jli-[jli wbGFoMmg!

_kckB Zkiq opq Tjpvk SjKb aSOTe Fkdw mkir FbSgrbe vgW agegKfj [OToEq \kB, aEfDjg [OToEq \kB vog aZk Sbrgixg fkGsg agSM wkiFOdmx mpZkd wkToMmg!

mpZkd Sbjcgrg aSOT (TErg\k) e wkTjg!

aSy wOie [Wq Kkrbe mkB-SOimg, vlMmg-vOimg!

TErg\k mpZkde mgxlmkTc fySDjq [Owg\A wDmkEflKExg ak\Odf '_kj [OE rDjxK' mkBFOdmg!

agrg\kr ogjO sbAmg!

myqbdf rDjx WDjg [OTjg!

aegwbj mpZkd ski SOi vkTrbe Fdeq TKgi WkBq awbi Wke wgq ZArDjg okTjg!

TErg\k [aKbi aD\kEakjxg ak\Odf _kj [OE rDjxK mkBFOdslrg okTrDjre ag\kAr [OEKgErbe mkE fyrbe mpjl!

TErg\kxg ak\Odf _kj [OE _kfj fyoyrDjrg aegwbj TKgi Fdw WImOTryjg!

TErg\kerg Bfj wDjrlK, aRD\ wDjrlK [aKbi jkcKFkExg rgKfDjgdG 22 (eOfgWkTr fDjld) r [rbx aD\kEakjrKb xOMrE fDjkT[lixM [ljg\kKgir wOwg WOie FkoMmg [rbx wOGFOd [rb vkTekxbAe qDmld akjslGf aegwbjr WIoMmg!

akmlAr SD_kTrxg Wjq ogrkd wOwgrxg wbFOdmqKb aegwbjrrg [lrgdG [OToErbe ag[OT s\k okGmg [aKbi wIFoMmg!

\b sle vkTekxg ag[OT agmg\E 10 xg aFdf [Owg\A [lrgdG [OToEqrxg [Owg\A _kj FOjdSg!

[rbqb [_ki zg[lGekArrg wOwg Fkjx skimOE vbAe \OMmx WImdwrbe WDjkEK akTFgq wgSg!

egifAq sEq ZASg okTjg!

aegwbjrKb [Ojxkegd okj [aKbi odvki KOdmOTrq fgMokG ogrkd KgcgEerbe wOwg wkd-KEe Fkjx egifA mkEr KgcgEeq olErOde \kT!

wOwg mkEe KgcgEeq [arg [lrgdG [OTqKgi Kgqxg vpjkd wgq mgxlmkTclKE KlArbe afgi mpe vGeoExrqeg!

arbfr [pSOTxg a\kT sMmq wOwge akmlAxg spFlMr aWA SD_kTrxg vkBe sEqr eGfe mOTmA mpZkde aki-fkdmbjq [pSOTxg KlEagGmOE [Fbqr ogixGoEq ZAxeg!

aKgxgrad KOjG [aKbi mOi fjA wDmkE aFy fkT!

[ajOAr agrg\k jgwOjG afbi TEe, [jbekvM wDjrlK, [KkA, ogakvM wDjrlK, cab [lEr skKagj, CjSEr, BfjSEr [aKbi _lKg qlixM KDflGKgi [Kgr wOwg ajki skTe Fkrbe mkTjq wkAqp mpcrq myag s\kxg ogiWA [OTjg okTjg!

sbAck 1949 rxg aegwbj ZKg WkBq fIrb mpfke wkEq ZArDjg!

mOdfkd wDjOcldGe [abdsKb aki-fkdoEeq aSk KAFjdmg!

[wIq aegwbjxg ajM [Kliq TErg\ke mlNfe vkq fOdfDjg!

Tabi Sbrgi mkMoyqxbA Bjg!

sjNKE WOie fyoMmg!

eokjOM s\k rDjx [lrgd, [pv [kT zg zgdfgA [OToMmg!

\b sKfajgxg agir KbioErbe eokjOM mgKgi mgKgi ZksDjk-Zkab okGwxbA vIokG vIokG okGmg!

TErg\E [kjag FAcgErbe vebjk s\kxg mAvG akioMmg!

sOAqgi [OwjlKExg agir ebwg s\k mbSDjk [OToMmg!

KDfkjG [Nsg aSkr oD\balE fDjkWgsgi ak\Odejg!

[ldG TKG fyrbe aegwbjxg mA aD\kEakjr wgFOdmg!

sbsg oOAmlEr KlAqr \lirbe mpjg!

mA eksOTee KyxGmg!

jlM mAqg \yjdmArkT \lMoyagxg skiSbM abGw oyjdmg!

wDjOcldGsg agir a\ki ajbA Fbq olMmdmg!

[kT [lM wg aSkr agfONe SbGmgiq oyjdmg!

oOAsagi KlmlqDjlKEe egifA Toy aag KkAoMmg!

KZkT WlKfgzlM fyrbe Tjki spFlM skoMmg!

Kb \kBoMmx Kbre vkq opeoMmg!

aegwbj sOd\lG \lGmx qqDjbqoExg vkrk ekBrk [OToMmg!

[epqe a\kTr [jbqe afkTr vlMoEeq mkdejg okTjg!

wbAead [Kg [OTrbeKb apqb Wge sbNfbe spryebir sbTe Sd FAq ZArl!

eOiwOd FOi okiSDjl!

eOivbN FOi FgiSDjl!

sImk a\ld Klimdml egifA ebagG FOjdmxeg!

a\ki sD_kd wkTSDjeg agfp sD_kd mkdmxeg!

sImkr egiFy WAqkM fOimxeg!

wleke FyxM fyjjeg!

akTqg mkT fOimjOT!

aopsOMr mkT ojkBejeg!

vgixg age fAwkdf fAxg age vgiFdf SbEFOdmjeg!

vgi wbAeadf fAage fAwkd wbAeadf vgiage awb [OTrbe wkMmjeg!

ag\kAe mpZkd Fyrkr aSk fke fyjjOT okTjg!


MAYEK NEWS - 22, JAN 2023