TODAY -

TjkqOG : aKkxg vog 80 Kbjq mgmkjOT [axg wkBrA
Kbaki mgmk okTqKg ag\kAxgeg, ag\kAe wkArDjqrg syrl

Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 14 2023 :

eOagfk SOiqkEfkqA

Kbaki mgmk okTqKg ag\kAxgeg, ag\kAe wkArDjqrg mgmk syrbe \liqgrl okTe oErdf aegwbj KDflG smk [lskrlage KgErbe wkiFOdSgq Kbaki mgmk WlKfgzlMxg ebwkxg mgmk skimbNf qlKG wDjrdKExg aek WISDjq mAcgiq [kjfgKG [lKOKg[lKExg 'wEFyxg KIxkT' r qlKG sOalrg\Exg aek WISDjq aKkxg vog 80 Kbjq mgmkjOT SkZlAqA TjkqOGe WOirOjdmg!

aokde okT, Kbaki mgmk okTqKg ag\kAxgeg [aKbi ag\kAe wkAeqxg afbiTEe mgmk syrbe KkEeoMmx \liqeg!

ag\kAe wkArDjqrg mgmk syqgrl, KkEeoErl!

aokd aKke ogjO sbAq wDml [a KkEejbqr aWA [rbr vog 5 mgmk sySgrl okTjg!

aKkxg vog 17/18 Kbjdwrxg Kbaki mgmkxg WAqkdf SOirkjdmq afbi aKkxg vog 40 jOA Kbjdwr wOFkjbjl [rbqb oErd vog 80 Kbjdwr [abd oEe Kbaki mgmkr SOirkjdweg okTjg!

aokde okT, oErd SOirkjdmgq [KgKb \kBjAmOTrqeg [rbqb mAcgiq [kjfgKG [lKOKg[lKExg akTsprxg qOTe aokdsg wkjfgxg [OTe ag [aGf mpfDjl, mgmk fAqg\b okTjqrxg mkdSgqeg!

mgmk fAqgq mkdwr wkjfg [Kgr aSOT [obASdf ZkTjl okTrbe mgmk \kBqgrq \krDjl okTjdwrxg \kBSgqeg!

[rbqb mkTqd Wqrxg mgmk [Kge qlKG wDmlxg aek WImdSgqr eGfe aokd aKkadKb qlKG sOalrg\Exg aek WIml!

vog \kAmdmqKb wkAce Kjbd \kSgq mgmkr FOTrOd olErOde aek WImdw [Kgad ebZkTq WkBT!

oycgdfg mgmk [Kgqb syq mkdejqege fZkTWre \kBrq \krDjl okTjg!

aKkxg vog mpKgMmdmq TjkqOGe aSk fke okT, mgmkr Kjbd \kq srkT WkBq wkAcqxl okTjbjxrg RbmOd aSOM fkqr mgmk FOdegiq WkBT!

[rbqb aKkxg vog 40 jOA Kbjdwr mgmkrxg wOFkjx SldaEr mpq wOTjp [wOdw ajbNsg mkTKIr mprbe mkTegi mAqgr SOirkSg!

eok [OTjgZprrg ag\kAe \kAe wkAeqgSg [rbqb oycgdfg [oM [OTKgMmdmqege arbad \yq ZArqKb \kT okTjrbe [oM [OTjdw okTqKg jkKg sImdweg!

aKgr eGfe wkixM oMmdT [rbx ScgdfI sEe mkBSGmbjxe qg wg okTxGmdfbe sOd ZkBq WkBq \kBT okTjg!

[ldKE fyq ZAmdfqrxg ebZkTfq [a TKkr WkBT!

afA akie mgmk \liq mkdeq ag[OTKgixg agGakir fyegiq [ldfgi fyrbe awbi Wke \lioEq ZArq \kBjdsrDj SEqr ebZkTfq WkBT!

aokd aKke oErdsg qlKG wDml WISgq mgmk [Kgr myjgq jOM [Kg WGfq Kkq [aKbi sOagdsg jOMeg!

ag\kAe aokdwb 'cgqEamk' okTjgq mgmkrxg 'agFkT Kkq' okTjx SIeqgSg!

sKkjre 'rksb aIxOM Kgio' okTq mgmkr KlSj syq ag[OT [axg jOM mySgqrxg KlSj Kkq okTjxKb SIeqg okTjg!

ZKg WkBqr aokde akT wkde Kjbd \kSgq mgmkKgixg aebir cgqEamk wkjG _kE [aKbi fb, KEK [OW aegwbj wkjG _kE [aKbi fb, ekjdsg mfk, eOickqg [aKbi wbEKg aZkMevgiq wEq \kT!

[Kbd sbTqKg Kbaki mgmkr [abdf ogjOxg jOM myjdSgrl!

[rbqb [OckKgie wgjdw jOMxg afbiTEe [_ki KldakTr KkEeSgq mgmk [ar ogjO sbAxrq mIFqkM TqOqg ebwg vlEqrxg mkdSgrl, [pSOTrKb okTrOjdSgrl!

mgmk oyxrqrg sbTKgMmdfqrxg \krrbe aokd aKke ogjOxg jOM mySg!

[rbqb ebagG [Kgrxg oyjx KldakTr vog 5 mgmk syjdSgrl okTeKb WOirOjdSg!

vog 5 xg afbir eOia KldakTjOArxg mgmk syq mkdSg!

[rbqb aSOTe mgmkxg _kWA mpSkT fkFOderDjgZpr agFkT Kkqxg mgmk syjdB [rbqb aokde ogjO Kkqrg \kjOT okTjdwxg _kWA WOirOjdSg!

KldakTxg Tak TqlEKgie okTjdweg okTq _kWA [rbrxg aokde ogjO sbASgqxg ajA KlirOd KlicgE fyerbe vbAFOdeSg!

afA [rbrrg mgmk vGwKg KkTsMr vGmx KkEeq Zkdfeg!

[rbqb mA mkNmxKb [_kq mpjArl!

KkTsMr vGmx KkEeqr eOiar KO 8 KkEeq \kBSg!

ebagG [rb KjKD_fg wbck [OTSg [rbx mgmkKb [\bd wbi 7 fxg oyrbe KkEeSgqeg!

mgmk vGSgq aWAKgie mgmOirxg oyjx _kicgi, SOicOA, sdvgi, _kqxkT, KldakTcgE, FyqkM aFI aFI KkEejdmx a\kiTAWkMr [jOTq [OTe KkEeSgqeg!

mgmkxg KO \kAaEqe cgN [a _kTjx vGSg okTeKb WOirOjdSg!

KbNefxg mgmkxg KO 2/3 Sdfad [OTjqrg KkTsMr [rbad vGmg!

afArbxg aD\bcgslM TEKfDjbalEGKgie sjfkM [ax RbmOd [ax Sdfeg!

\kArqege KkTsMr wbqr SbrOivkrq mpfl!

vbjkvkErwbjr mgmk KkEeq vGw WkBqr KkTsMr vGSg!

afA [rbr mgmk [axg aaM mbwk 60 Sdfeg!

arbrxg mgmk KkEeq \kBqKgi mbwk 5/5 \lEejx ogiq ZAmdT!

afA [rbr vk xDmkK [ar wpKk 4 wg!

mgmk KkEejbqrxg WImdw mbwk 5 xg aebirxg aokde mbwk 1 myoyjx aqOdf mbwk 4 wgjbqr srkTrxg objkMmbqeO okTe oImdw WkBq \kBT okTe WOirOjdSg!

mOTee oycgdsg oyxGmdmgq eokKgir okTegiqrg Kbaki mgmk okTqKg aegwbjxg [kjG [aKbi sMvjxg aebi vEq SbEekT [Kgxg agiKlMeg!

aKgr F_kT \kBeqb oOGejqrg akT wkdfq mpfl!

wkAcqKgi F_kT \kBe oOGerbe SbEekTxg agiKlM [OTjgq [kjG [aKbi sMvj [Kgqb vkBSGeq oOGeoEegiT!

vkopq-vkoprq, \liopq-\lioprq [aKbi vGopq-vGoprqKgi Zkde vGoEegiT okTeKb fbir oyjdmgq mgmkjOTKgir aokde wkBclM wgjdSg!


MAYEK NEWS - 15, MAR 2023