TODAY -

_kicgi akTspr 'xO sDmgE' e KgG-Klimdw ebagG 606 Kbjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 04 2022 :

eOagfk SOiqkEfkqA

aegwbj [wbEqxg [OTjO eGfDjx KDflG [Kgxg [sdeq aWA [axgqb [OTjO mbq-ekEq mArA [OToEegiqxg _kSMmOE [aKbi aKgxg wkErAx mOTee \kArDjqKb ag[OT SjSd (10 rxg 20) WkBq [OTjqKb wbEKgEerbe _kicgi spFlMxg [sOTqrxg oyjx _kicgi sOrOAwOdwg KDflrg\Axg aaki WkBq KgG-Kliqxg Fqd vGFjdSgqr eGfe _kicgi flEFkxg mAqg WkBq sOEKgMmdfbe mb-ekMoEeqxg vGFjdmgq FqdKgi [Kgad [Wq SOiFkieg [aKbi fAcegZkTeg!

[Wq Fqd [Kgad sekxgKb awkM fkire mb-ekEq _kicgi [OToMmKg okTqxg _kSMmOEr 'xO sDmgE' okTq qlejxg aSkr ebagG Sbrgixg mlNfe vGFjdwe ebagG 606 KbcgMmdwx TjOTee SOicI [Kgr akTwbee Fyrki myjdmgq 'xO sDmgE' xg alAqj SbaEFlA wDjlAsbakje wkBvl [Kgr okT, _kicgi mArgixg [OTq _kGK[lN xDjbN [a KlArbe xDjbN [Kgr \kBjgq ag[OTKgixg ajdf T-wkB s\k Klj fyep!

aokd aKkadKb mArgi SbaEFlA mpskTrxgeg okTjrbe fDjgwbjkxg SbixIKgi mb-ekEe mpq [axg WOfO FkxGmdwrxg _kGK[lN xDjbNf \kBjgqKgie aKgad [pSOTeKb wkiFOdeq SbG FkixGejdSgqeg!

fDjgwbjkxg SbixI [rbxg WOfO [rb Bjbqrxg FaOT Klie oOGejqrg mb-ekEq SbixI [OToEq \kT okTe SEejdwrxg FyqkM rgKfDjgdGsg aebir mpjgq _kicgi [aKbi mArgiqb mb-ekEe FAeq _kSM akEeq [pSOT Sj wbEKgErbe 'xO sDmgE' xg SOicI [Kg vIKgMmdweg okTjg!

ebagG Sbrgixg [\bdf ag [aaAe odvki KkclM [OTeKb myqx mOTee wbi 1/1 rI KgG-Kliqxg Fqd vGFq oyjdSgqKg sbAck 2019 xg cbmkT 28 rxgeg okTjg!

[okEq oyjdwr _kicgi sOrOAwOdwg KDflrg\A aakirxg oyrOdwr mpZkdsg Fqd fyq/fyrq, aopjOT, KOKM _ksjevgiq s\k \kBrbe vIKgMmdSg!

KgG-Kliqxg Fqd [Kg wbi \kAe Kkie vGFre KbNefxg [\bd [ZEq wbi 5.30 rxg oyjx wbi 6.30 WkBq vGFjx akxg akxg Fqd TESki vGeq Zkdfeg!

mb-ekEq aWA [a [OToEq okTqKg aWArbr mpjgq ag[OTKgixg odvki WoEqr eGfe fjb-fekEq SbixI [a [OTjqrg [fONwKgieKb KOTre afy fAegixeg okTqxg wkErAr mlNfe vGFjdSgqeg!

[KbAakTe mlNfe vGFjdwe oycgd ebagG 606 Kbjl!

okTjgq ebagG aKgi [Kg SbrOivkrq ak\Odeqrxg KgGw-Kliq fySgrq ebagGKgi sOEKgErl, KbNefxg mb-ekMoEqxg vGFSgq ebagGKgi [rbSdfeg okTjg!

ZKg WkBqxg [OTe ebagG [Kbd Kkie vGFjdmgq KgG-Kliqxg Fqd [Kgr sekxbAq [aGfrxg sjgxbAq afli [aGf myq mpfDjg!

alAqjKgie [ZA [ZAq wbFOderbe vk [aKbi [vkwOG Fyjki fyrbe vGFjdweg!

[ajOAr Fqd [Kgr KlM \kAe vIqKb eGfqe FOTrOde [_kq wOGmbA [OTrl!

[rbx KgG-Kliqxg Fqd [Kgr eOiakTcgi [arg Kbfg ebagGKgirrg [ZkiKgi WkBq Kjbd \kq \kBT!

aKgad aSOTrKb mb-ekEe mpoEeqxg _kSMmOE vlMoEeqeg okTSg!

Fqd [Kg [okEq oyxGmdwr KD_v zkjG [zg\kExg aSkr KlM \kAe Fkrjdwrxgeg okTe KErOdwgqKb \kBSg!

wOmgfgslMxg [OTq FyKgMeg okTe BqgqKb \kBSg!

aD\begKgwkM skBEKgMxg skBEKgmjKgixg zOG mlNsrqxgeg okTeKb \kBSg!

[rbqb fKlieadfg aakir okBKg KkEeSgqr mbwk mkS 1 WISgqrxg SjKb KgcgEeq \kBSg!

oycgd WkBqxg [OTe rKGqgE 80 SgMml!

aWA Sjre rKGqgE SgEq \kjOT okTrbe myFOdwKb \kBSDjl okTjdSg!

SbaEFlA wDjlAsbakje aSk fke WOirOjdSgqr, oErd wkiFOdSgq TmldKE [rbxg aakirKb mkEe BoEeq oOGeq \kBjdwrxg afA Sj mlNSg!

[aOG-[skTKgi SOAcgErbe okNvgMmx FAq qOjk Sj Wq \kBqrxg [aOG-[skTKgi oprOdmAmx qOjk wbjx vGSgq FyrOdKb Fliejl okTjg!

[rbqb mb-ekEq wkAcq ag[OTKgie mlNfe oOGejdwe [fONw ag[OTKgirKb _kSM fkjdseg SErbe ZKg WkBqr mlNfe vGFjdmgqeg okTjg!

oycgdfg KlMW olMN xDjbNe Fyrki myqgrbe [aOGw wpKgEqKgi mySGwgjl!

[aOGw obErOdWA [OTe wgq aWAr wbjx obErOdwgqxg FqdKb fyqgjl!

Fqd [Kg vGFjdwr mb-ekEqxg Fqd fyqgjgqKgixKb Berbe fkFOd-fkKgE fyep okTSg!

xDjbN [Kgr \kBq _kicgi _kiSprxg aOTjkiFlA qDjOclEe WOirOjdSgqr, ag[OT Sje wbEKgMmx [wbEq [OTe fyjdw Fqdf ZArq mpfl!

SbixI [eg [Kgr mpjgq ag\kAeKb 'xO sDmgE' xg zmEfg\jKgie TskT-Tsg FkrOdfbe KgG-Kliqxg vGFjdmgq Fqd [Kgr \kBKgEqgrbe olEe awbi Wke mb-ekEq mArA [a [OTeqxg Fyrki myagEejKg okTSg!

[rbx 'xO sDmgE' xg wDjKgrlEG [OTjgq _kicgi KOjOdSkTqA mpskTrxg ekjliqA jcgqsbakje WOirOjdwre [pSOTe akT ekEe FAqxbA [pSOT [pSOTxg [sOTqKb mb-ekEe FAeq oOGeagEejKg okTqxg wkErAr KgG-Kliqxg Fqd mlNfe vGFjdweg!

mb-ekEe mpq okTqKgKb [pSOTxg vGeqg [aKbi TekG [OToErbe mb-ekEe ogimdw WbjbNeg okTqrb BGagEejKg okTeKb agwbA Sbrgiadf [wgM fyjdSg!


MAYEK NEWS - 05, AUG 2022