TODAY -

KZkT KjzgKlK wDjkTzlG mgagflrsg 4 Kbq awOd sbA[OE FyjA wkiFOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbE 20 2022 : mlqj [aKbi KgEag okTjx \kAe oEFe SEq \kBjg!

SD_kTrxg rgxegfg mpe Fqd KbjgqKg okTjxrg [pSOTxg Tak-TqlE, Tvl TelA [aKbi TvE TvkKgieg okTe KOKM [ldfgzgKG wg KOekaege WOirOdSDjl!

_kWA [Kg \bAekA mpskTxg akmlA Tak saD\begfg oOMr ZKg wkiFOdSgq KZkT KjzgKlK wDjkTzlG mgagflr mgiSGSgqxg 4 Kbq sbA[OE FyjAr [FOTq agFbimlE [OTjrbe aokde WOirOdSgqeg!

aokde okT, rgKfDjgdG rgKfDjgdGKgirxg [ogi oyrbe akTsp s\krxg wOG \OEeq spFlMr mkdejgqeg!

aSOTxg rgxegfg [Kg [Kbdsg afgd _kiSDjl!

rgxegfg mlqj okTqKg ajOT-awki, aek-aKgi mbwk 10 wgqrxg oyjx \OMmgqKgi [Kgeg okTegiT!

wbEKgr _krDjqrg ebZkTq WImOT!

ZKg Tvk TKbKgi akimgqKg [_kq s\k SIoEoyrq [aKbi _kjd-_kflAoyrqrxgeg okTSg!

aegwbj avk [afe [vyq qgMrgi Kkrbe WgegKgi mOTKgEq WkBq FAq FlierDjg!

awkErxg mkdw fkTMK eNw s\kxg aobG KgEq aegwbj avke ZArDjg!

[pSOTKg \kAe ebZkTq wkAq ScgdfI fkMmx [lrzkEK myFOdfbe ebZkTFOdsl SEq _kSMKgi vgi [aKbi fAr oOirOdw ZArDjg!

rgxegfg mlqj okTjx KbG-fkT fyq Zkdf [OTe SMmgqKg mkMmg okTSg!

okEe mpjArqKgi mpjdml!

TErg\k Fbie vGml [rbqb aegwbj avk s\k [a WkTz KDfkj oOflMr jgKlNKegKG [OTq, KOwgi aOMr Fqd fyqKb \kBjl!

vkBSDjq rlmg Kgfgxg ag sDjOj 2.5 xg aebir aegwbj avk a\kA Fqd fyjdwKgr aegwbj avkKgie eOiar wbEe Kbfg mySgqr rlmgKb Kbfg [OTxeg okTjdmq afAeg!

aSOTxg fOmON Fkr mbwk mgKgi 15 WIT!

\bAr mgKgi 12 Fkq ZAag okTjg!

aegwbjrrg Fqd vIqr mbwk mkS 20 \kBrDjqrg \krl, wgegZkT mpfqeKb \kAmg okTSg!

aKg wbAead TErKfDjg, Wldfjg [arg alE wDjOzkTrj mpfqrxgeg!

ajA [Kge KZkT KjzgKlKe wgjgq cOq KlEfj Sj mpxrqeg!

[_kq Flieq okTqKg ag[OTqxg [ldKgjg[lEKeg!

[OEfDjwDjlej Sj olEe FOjdw vImg okTSg!

FyjA [rbr KZkT KjzgKlKsg vljalE sDjgKDerlq mpfOEqA (\OTmlE) e FyjA awb [OTSg!

\b Kg [lAxg clejlM KlsDjlfjg [lE cg rlq agfp, KOKM [ldfgzgKG rk. sgjEsbakj \lErDjlAqA, [lmgG fg zgxg [lisj fg ojgwDjg\k [aKbi jgcelM TErg\E mlixD_lc [lEr jgKjKsg wDjOWlKj FOdvOA vErDjaegKb [SEeq agFbimlEKgi [OTe Kjbd \kSg!


MAYEK NEWS - 21, JUN 2022