TODAY -

SOie vGw ZArqrxg KE Kkrbe vGmgq _kiSlA cOTKeke 'T-jgdKO' Fyrbe ogieqxg mkEWA ak\Odejg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, al 13 2022 :
eOagfk SOiqkEfkqA

\kAe wgdmgZp aKke _kSM fkjdwr [rbad aSOi [ege [fONw ag[OTKgixbAe Fkirbe vGw ZAmArDjqrxg fZkTWre vGw fkjqKb KE Kkjx vGw eGfe [fONw wkAqp [aabd mpfDjq TAWkM _lKGsg mAmOixp [_ki mpskTrxg mpSgrDjq _kiSlA fOMwgKd [aKbi _kiSlA [Oiqg jkKgxg avkebwk [eg [aKbi ebwg [axg aebir TfOE fOEq [Zki [OTjgq cOTKeke ogieqxg mkEWAr 'T-jgdKO' Fyrbe mkEFliejg!

aKkxg oycgd [OTjgq odvkixg WgzAe wgjdw agakEerq [\lG-[wE s\kxg _kimq wMqb eAFldfbe ogieqxg mkEWAr mkEFliejgq _kiSlA cOTKeke wkBvl [Kgr okT, SOi [egad Sdfeg ag\kAx agakEerq, SbG-Kkrg sjgKb [KOTq mpfl!

SbG [egad [fONw ag[OTKgix agakEee fyWA FOdwKgi fyq ZAmg!

SOi [egadfg aokde _kSM fkjdwr vGw ZAmArDjl!

TakoOTe okTqr aokde Fk 10 jOA Kbjdwr aSOi [egad wbEe vgiSgqeg okT!

aokdsg mkTek [Kg oycgd 'wOmg[O' xg mkTek okTejgq [Kg [OTxrq akMmg [rbqb afArbrrg wOmg[O okTqKg sjgeO SIrqrxg ogrkd [Kgad Fdw eGfDjx skNFOdw fyoyrqrxg [OTxeg!

[rbA [OTead aop-aKgExg mAr sDmkK _kErxg KgdK WkBqrg [fONw aakEeqKgie fAeq KDsbMr fAmdT!

sDmkK KgdKfxg [kTG WkBqe SOiaEr mpq ReEcOT WgcgslMmg olErgslN jlKgrlEKg[lM TImgK KDsbMr mpjx fAmdSg!

sDmkK ekTErxg flE wkBqe sImpwkd aOrjE KDsbMxg qOjrgir mpjx fAmdT!

[rbx sDmkK TmzlErxg fD_lMz WkBqe eOiapqbixg wbjkek jkcqkjgr mpq TEfjelKeM aOrjekTc [lskrlagr fAmdSg!

sDmkK TmzlE fAmgZpr spKkAwkGf mpq [OTekA TqOoM wOmgfldegdf rgK[lqMKgixg [OTq vog 1 xg sAwD\bfj sOjKKb fAmdSg!

sOmlcxg wbEKgre [lE cg sOmlcr fAmdwrxg aokdsg a\kAqe FgEqg [rbx FgEqgrq afAre KOKM _lMWlj rgwkjGalEGe wgjdw fDjkTKkTsMrKb vGmg!

aKk aFEf fDjkTKkTsMr sOmlc skq afArrg aokdsg \bArxge sOmlc WkBq [Kg sgmOagfj 15/16 mOA mkNwe [\bd wbi 8.30 rxg oye sOmlc \yeq mkdwr wbi 2 rxge 2.30 jOA vIT okTjg!

odvkixg WgzAr agakEerqKgixg afkir wMmrbe aokde okT, aakixg mpZkdfKb vgW agegKfj [OTSgq [lE qgjlEx ag\kAxg ebagGf rgK[lqMr [OTjq aSOT Sj wbEKgEerbe vGmx BecSg!

BeSgqxg ajAe rgK[lqMKgixg [OTq oOA [a Kkqgeq okTcSgqeg!

afArbr vgW agegKfje 'mA mpjqDj' okTq _koI oIqgjdSg!

_koIKgxg afbi TEe aSOTxbAq s\kxg mA mpeeq Fgq oyjdwr TjOTKlAqr mpq ag[OT [ae mA [a sGwgjdwrxg oycgdfg aSOTxg [OTq mA mpcjl!

mA [Kgr oErdKb [abd oEe vgW agegKfj [OTqgjdmq [lE qgjlEe wbdegi vIKgEqgrbe BjgwOd skivbN mAqgxg [OTq rgK[lqMKgixg oOA [a Kkeeq oOGeqgjqrg \kAe ebZkTxeg okTjdSg!

fkd\lMxg qDmkTEr oOAxbAe BjgwOd skivbN mAqgxg TjOTKlAqrKb rgK[lqMKgixgradf mpeeq oOA [a Kkqgjqrg rgK[lqMKgi wbEKgEerbe mpagEeeq rgK[lqMKgixg KDakjG [OjxekTclKE syq [aKb KlAcjl okTSg!

[rbqb mA mpjqKb Kkeqxg KlM mpfqrxg Kkq ZArDjg!

sjgxbAq aSOTxg oOA [a Kkqgjqrg rgK[lqMKgi wbEe mpagEerbe Fqd wbEe KbagEeq ZAxeg okTSg!

rgK[lqMKgixg aebir aSbG-aKk opq ebwk [aKbi ebwg s\k \kBjg!

aKkxg KbWA KI mpfqrxg oycgdKb agxgr eNv-fkicrbe Fqd Kbq \kBrbe ogieqxg mkEWA ak\Odeq s\kKb mpjg okTe WOirOjdSg!

TjOTKlAqxg mA [Kg ekBjlAFOirxg [Ock akixOMckBe KgEqgjx Fgqgqrxg sGwgjdweg!

aokd aKkKb olErgsDjkWGKsg [OTq mg-_ke Kkq FqdKgi KbcjAag [rbqb KlEFOd _kGwe ajA [OTrbe aKkxg sDmkK xDjlcb[lKE mOTKgMmqKb ogieqxg mkEWA ak\Oderq \krqrxg Tabi aebixg [_kG-[wk Sjr [OTjqKb alESGeeq T-jgdKO Fyrbe oOGecqeg okTSg!

T-jgdKO [KgKb KkTsM Fyrbe mA vGw jOoE WgmlAe T-jgdKO Fyq ZAqKgie aKgqb Fyjx KlM fkMmb okTqgjdwrxg Fyq oySgqeg!

[rbqb T-jgdKOxg qlfDjgxg aaM [Kg mbwk mgKgi 35 jOA wgqe qlfDjgxg aaM wg\b okTjdwrxg ZAeq oOGerbe wgjx [fpxge aaM myqgre wgqgjdwrxg Fyq oyjdweg!

oycgd Fk 6 KbcgMmdml!

SOie [fONw ag[OTKgixbAe vGw ZArDjqKb T-jgdKO Fyqrg ZAqege KlM fkEq ZAml!

[okEq Fyq oyjdwr [sgq Sj WkBjAag!

[rbqb oycgdfg [ldKwjg[lEK mpjqege fDjkWgd ckA mpjqKb sgrDjl!

aokdsg T-jgdKO KjzgK [Kg BjgwOd skivbN mAqgr fyqeg [rbqb ajd ajdf jgcjz vGwKb \kBT okTjg!

aokdsg Tabi Kbjx vkq Tabi [OTqe [_kG-[wk s\k ak\Odep!

wOdagEeq a\kAqKb mpZkdsg Fqd fyq eGfqege apfpxg vkd FOiqr KgEWA [OTrbe vGmg!

[rbqb T-jgdKO Fyjdwrxg eOiaxg WImdw KlEWA Sje Tabixg [_kG-[wk Sjrg alESGvq ZAml okTe WOirOjdSg!


MAYEK NEWS - 14, MAY 2022