TODAY -

'KDsbM WxGoEKg agKE akT wkdoEeq [OckKgi okEe myxrqeg'
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 03 2022 : oycgd mpjgq mpZkd [Kge [lcbslKEr [olEq agG\li vIrbe KDsbM WxGoEKg agKE wkTSGmdmgq [Kg [Wq SOiFkieg!

[rbqb _kGfbe mpjgq [OckKgi [Kg alESGfDjqrg agKE [Kg akT wkdw ZAmjOT okTe Kbxbeb [l Kgxg [lA [lM [l sl jEcgGe WOirOdSDjl!

12 Kbq aegwbj mlcgKmlfgz [lKlAqDmgxg 9 eg Kbq ebagGf rgKsKE [lEr rgakErK WOj xDjkEGK 2022-23 xg [OTe wbSGmdSgq rgakEr 7 sg aebir [okEqxg rgakEr eAqj 10-[lcbslKExg afkir wOmgKg sG wbFOdmrbe [lA [lM [l sl jEcgGe _kWA [Kg WOirOdSgqx mOTee aSk fke okT, mArA [Kgxg [OTe mpjgq xzjEalEG KDsbMKgir aopjOTKgi agi vEqxg vki \kAe oEFjdmg!

aKg aak awk [OTqKgie xzjEalEG KDsbMKgir Fkcq _kGmdwrxg [OTjdweg!

xzjEalEG KDsbMKgi [Kgr mpWA FOdw [OckKgi mpfqe ajA [OTjx fkdwg fAqgqxg Fqdf vkBe [skTq mkdml!

[Ock 10 mpxrq KDsbM [ar [Ock 3 Sdfad mpjqrg aKke wDjOqDmlA FOjdw fkqeg!

jbjlM [ljg\kr mpjgq xzjEalEG KDsbMKgir mpxrq [Ock aKgi [aGf Kbe mpfDjg!

aKge ajA [OTjx xzjEalEG KDsbMxg aopjOTKgie akjd _kie WIq ZArqxg [vyq ajA [a [OTjg!

KDsbM WxGoEKg agKE akT wkdoEKg okTjqrg [_kGw [OckKgi okEe myq aFy fkT okTSg!

[ajOAr vog [Kgxg [lwDjgM 7 f eD\b rlmgr wkjmg\kalEfjg [OWgKM mlixD_lc sagfgxg [OTq agWA [a \beg\E oOA agegKfj [agG Kkoe vlj myrbe WASg!

agWA [rbr mpqkd [Kgxg [_ki eOiwOd FIq KDflG Sbrgiadf ogErgqb sAwMKjg KqcldG [OTe sDmkK flE WkBq fAoEegiqxg [wkAq WOirOdSDjl!

aKg [pSOTxg [OTerg \kAe mkTqd Fgqeg!

[pSOTxg [OTq TjOM T\ld vkBSGeq sEe oOGejgZp ajd [Kgr ogErgqb sAwMKjg KqcldG [OToMmdmqrg [pSOTxg okEe mpcjAmgq mOM [arg a\ld [Kg abGSgq \kqxg [sgq mp!

aKgr [pSOTe SIcgEq \kqrg ogErg [Kg elKeM mlixD_lc eGfl!

mpqkd [Kgxg [OTe wkB WkBeeq mOM Fgjdwr ogErgqb [OWgKM mlixD_lc [OTe KgcgEeqeg!

[agG Kkoe WOirOdSgq _kWA [rbxg ak\Odf KDflG Sjrg sDmkK flE WkBq ogErg fAoEqxg _kWA mpfl okTe WgjlN myq mpSDjl!

mArA [Kgxg [OTeKb mpjgq mpZkd [Kge vN vkq WgjlN [a myWA FOdT!

mArA [Kgr mpjgq aopjOT mbN 6 eKb ogErg mOM fAegimx fAxeg, fAegirDjx fOdseg okTe WOirOdSgq mpjl!

ajArg okEerxg oye KDflG [Kgr sDmkK [kTG WkBq ogErgqb sAwMKjg KqcldG [a [OTe fArbe mkdmg okTSg!

[lA [lM [l sl jEcgGe aSk fke rgakEr eAqj 15-sEcbaj [lWljK, Wbr [lEr wqDmgd rgKfDjgqD\bKExg afkir wOmgKg sG abz fyjrbe okT, mArA [Kgxg my Bejgq myWA sEKg!

my Bejgq myWAKgi ajA vkre akioEq \kjOT okTe mpZkde mkBjg!

[rbqb mArA [Kgr eOia-eOiaxg my Bqxg aKgirg mlNw mpfe oEFjdmg!

aKge ajA [OTjx myWA sEeq oOGejqKb akT wkdw ZArDjg!

myagKgie my Bq wkAmdfqxg ajA okEe FgrOdw aFy fkT!

my Bq afAr \kAmq KlEWA vIT!

[rbqb vog [axg [OTe KlM s\k vIrbe my Bjq afbi arbrxg mOdmgq Wy [rb \OEWA mpjdfq [arg SbMmdf \OEq afAr my Bqr vISgq KlEWA [rb WIq ZAmdfqxg [_kq s\k myagKgie ak\Odejg!

ajd [Kgr eWKkxg vli \kAe oOiq aaMr WIoMmdw ajAe my Bjgq myag WkBq eWKkxg vli [OTe mprbe vkqxg WgzAr mkdml!

aKge ajA [OTjx my Bqxg aobGf [fONw KgEWA Fgejdwrxg myWA sEqxg Fqd akT wkdw ZArqeg okTSg!

aokde aSk fke okT, mArA [Kgxg myagKgie wbFOdmgq Wy [Kg mpZkde agegaA KwOjG wDjkTKr mprbe ag\kAr [oOiq aaMr [abd WIoMmqrg myagKgixg aKgi KOTre olExGmdseg!

myagxg aKgi olExGmdmgq aSp myWAKb sEq ZAxeg!

mpZkde awkE mArxg vli mpjgq [Kgxg aobGf [arg KlEfjr okTerbe mArA [Kgxg ajld aokB mpjq Wy [Kg mpoEeq wOmgKg [a wbFOdmqrg \kAe Wxeg!

awkE mArxg vli wbKgMmdwr vImgq \kAmq KlEWAKgi [rbKb sEq ZAxeg!

ajA [rbe ogjA [Kgr [olEq agG\li vIrbe Fqd fyeq ajg mpeq agegKfj [arg vgW agegKfjxg wbdegi vgiKgESg!


MAYEK NEWS - 04, AUG 2022