TODAY -

aegwbj wOwg wkAqgxg TwgKlEfj [OTjl, fbAmbjq vkTek 1Kbi sAqOrg\krg agsN FOjdwrxg vkBSGmdml : wDjO jkcaOoOE
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceD\b_kjg 24 2023 : 21 Kbq vogvk [Kgr ajb [OTjgq [Kg oD\balE jgKOjK, oD\balE slwgflMeg!

[egKgxg afbir sjlEKge [OTjdsryjgqeg [aKbi sD_kmgfg [lcbslKE okTq [Kgr oD\balE aOjlM zlmb [aKbi KDwgjgvb[lMx mOTexrqeg okTe ReaEcbjg \begzjKgfgxg zg Kg wDjOWlKj [lE jkcaOoOEe WOirOdSDjl!

_kWA [Kg Fk [Kgxg 15 rxg oyjrbe sD_kspFlMxg fgrgA xDjkBErr ebagG 10 eg vbNe vGFjdSgq 29 Kbq TAWkM qbd Wlj-2022 xg ZKg wkiFOdSgq mOTKgEqxg FyjAr [FOTq agFbimlE [OTjrbe WOirOdSgqeg!

wDjOWlKj [lE jkcaOoOEe aSk fke okT, oD\balE okTqKgxg _koEFOdfg age KO okiq okTqeg!

Fqd [Kg [lcbslKEe [OToExryjgqeg!

WgmOKOWg WkBErlKE okTqKge smA wkTrbe Tqeg!

[Wq mkTjgd [a wkEq [Wq [Ock [ae fkdw ZAqr eGfe [Wq ajbN fgEeqx vN akEep!

WGfq mkTjgd wkjxrg WGfq jOAr [rbad WGfe vGSgxeg!

mkTjgd wgrDjxrg wb_kjg mpjOT!

KlAqgq awbe ag[OTq [pSOTr wgqgjAmgqKg [pSOT ag[OTqxg _kSMr [oOiq wgqKgeg!

Kk-Bvldf _kSM SMoErbe oOioEq ZArl!

[ajOAre wOdmq F_kT wkEq wbAead Kgxryjgqeg okTjrbe [Ock \kBre ag[OTqe vkBSGw \kjOT!

ajA [rbe [Ockxg afli \kBre aopjOT [OTqKb \kjOT okTSg!

aegwbjr wOwg wkAqgxg TwgKlEfj [OTjl [rbqb sbAz sjerye fbAmbjq vkTek, sAqOrg\k agsN FOjdwrxg vkBSGmdmgqeg!

aegwbjr sMvj [aKbi KDwOjGK Sdf eGfe KkTEK [aKbi fldeOmOcgrKb [_kiq Fkdf mkdmxeg!

aKgxg wDmlGWOjA [Kg WImxrg mAqkeq ZAmjOTrq [a [OTjdseg okTqx mOTee akmlAxg aWA Sbrgiadf [pSOTxg [lskBEG okiSDjl!

ajA [Kge aopjOTKgie oOGeq vIT!

mkTqDjljgxg aobG TEfjelGe KgEq ZAmOT!

ajA [Kge mkTjgd okTqKg FkrOdeq \kjjOTrq [aeg okTeKb WOirOdSg!

KDflG KlEfDjlM mkTqDjljg, TAWkM [aKbi jkck jkA aOoE jOT mkTqDjljg WkBErlKE, sOMsfkx wbEe SbGKAerbe vGFjdSgq qbd Wlj [Kgxg FyjA awb [OTSgq [kjG [lEr sMvjxg sagKej [lA cOTe WOirOdSgqr [ZkiKgir mkTjgd wkqxg opeqg mpoEq okTqKgxg Fyrki [OckKgi [arg aak-awke myxrqeg!

[ZkiKgie qbd Wljxg afAr mkTjgd mpegimx KlM mpfqrxg mkdw ZArq s\kKb mpjAxeg!

ajb [OTe [OckKgi [aKbi sOmlcxg [OckKgie qbd Wljr mkdmx [Wq mkTjgd mpqgrbe FAcgEqgjx aopjOTKgiqb wkoEqg\b okTSg!

mkTjgd okTqKg ag[OTqxg myKgi wbdspeg!

mkTjgd mpre mkTqDjljgxg Toy KkxGw \krl!

TEWOjalKE [aKbi myKgixg wbdsp mExp [OTjgq mkTjgd ajki skTe FAxrqeg!

qbd Wlj [Kgr mkTjgdsg aaM vkr 15 fkrbe WkBq WIoMmgqeg okTSg!

mOTKgEqxg FyjAr [SEeq agFbimlE [OTSgq fDjkBxg clejlM KlsDjlfjg fg WbmlEe WOirOdSgqr oycgdsg afAr mkTqDjljgxg SbrOM okTqKgrxg Sj mkNFOjdml!

WgzA [Kg rgcgflM _jMr [OTjdwrxgeg [rbqb sAwD\bfj [arg aOqkTMr Kkie wkqrg \krqe [aKbi ebZkTfqe eAFOdmx wkejg!

qbd Wljr mkTjgd mpqxg vki Sj oEFjxKb sjAe mkdmx mkTjgd wkxrxl okTqjOAr vIKgEq vbAxeg!

sDmkK ekTE [aKbi flE fAmgq [ZkiKgie vGFOdmx mkTjgd wkq ZAerDjl!

ajArg fD\bKE vGweeg okTjrbe [pSOTxg afAr [KOEq KqcldG [a [eg Sdfad fD\bKE fAqeg okTq _kWAKb WOirOdSg!

mOTKgEqxg FyjAr vgW mkTqDjljg\E [kj sl Bjagmke vGFjdSgq qbd Wljxg jgwOjGKgi ag\kAr wkBrASg!

mOTee qbd Wlj [Kgxg [jOTq ebagGsg FyjAr qbd Wljr Kjbd \kSgq KDfOMKgixg aebirxg qlKG KDfOM qbd [lEr sOWge SD_kTrxg Wq KDfOM [OTSgqxgrad aek wgSg!

[rbx ebagG 10 eg vbNe vGFjdSgq qbd Wlj [Kgxg aebir wkiFOdSgq [ZkiKgixg fOZkE fOZkEq slfgxOjgKgixg wlEfgi [aKbi sD_gc sAwgfgKExg asOd aFI fkjq aopjOTKgirKb aek wgrbe wbdegi FyxGSg!


MAYEK NEWS - 25, JAN 2023