TODAY -

aegwbjxg KxOMKgi aaM \kAag, awbKgie asOM Kkjx FAqg\b, wIFk FkrOdwgxeb : rgjldfj (zlfjgejg)
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, eqlAqj 22 2022 :

qgcOT mkTKDjA

Zjkirxg oySgq 11 Kbq aegwbj KZkT WlKfgzlM, 2022 xg aebi vEe ZKg awkM skicpqbir vgW agegKfj [lE qgjlEe 14 Kbq aegwbj wOmO TEfjelKeM oyrOdfDjgZpxg aki[OTee aegwbjrxg oyrOdSgq KxOM skicp (wOmO) x KkxOEejdmgq aegwbjxg KxOM (wOeg) xg afkir mpZkdsg zlfjgejg [lEr [legalM ocqlErDjg mOTKIxg rgjldfj [lE cg TqOfOAqgx Bejbqr aokde okT, KxOMKgir wkArq FyrOdKgi FOdfeq KxOM awbKgie aKkxg KxOMKgi WkcgE-wbEKgErbe asOM Kkjx FAqg\b, wIFk FkrOjdw fyqgxeb okTjg!

rgjldfje aSk fke okT, KxOM [axg wbEKg [Kg KbNefxg vog 21 rxge 25 WkBqreg [rbx aegwbjr oySgq sbAck 2019 r wkiFOdSgq mkTzKDfOd KlEKKsg jgwOjG afbi TEe okTjgq vog [rb WkBqr aegwbjr KxOM 1089 jOA mpSg!

aKgxg aebir qgKDebwbj rgKfDjgdGf-97, TAWkM TKG-166, TAWkM _lKG-619, vbjkvkErwbj-59, vkErlM-14, Klekwfg-4, falimOi-75, FyqkM-53 [aKbi BSDjbM-2 eg!

[rbA [OTead oycgd mAWlMxg [ljg\kr mpZkde wgq [lsj 33 abd vkBq aWA [a KxOMxgrad mpjl!

aWA [Kg aegwbj oOjK jkTrgi [lEr wOmO [lKOKg[lKExg aekdfeg!

aKgr oycgd KxOM 425 jOA mpjl!

[rbx [lE [kT fg (mAWlM) xg slAwKsg [_ki FIq wbSDjgxg aekdfKb KxOM 200 jOA mpjl!

mOTee aegwbjxg KxOMKgixgrad aegwbj oOjK jkTrgi [lEr wOmO [lKOKg[lKExg aekdf KI [vyq [obAKb Kkjl!

[rbqb KIKgi [Kgr mpq vExrq KxOMxg aKgirg 50 jOAreg okTjg!

KIKgi [Kgqb KlEeeq [OWgKj [ax sljflsj [axxg mpWA [aKb Kkjl!

wbAeadKgxg aFdf aegwbjxg KxOM Sdfxg [OTq 'aegwbj wOeg rgzmNalEG [lEr sEcjzlKE wOmgKg 2016' Kb KlArbe mpjgqeg [rbx qg cl wge mbvgiq [eyq mpZkd mkdwrxg KxOMxgrad fOZkEq WEr SjKb okNw oyjdml okTjg!

[rbqb KxOM awbKgie mOTjgq aSOTxg KxOMKgixgrad egiFgce asOM Kkqgq [aKbi wgcqgWA FOdw avgEckd wgcqgre fkimq KxOM aSM [a [OTjdmq aegwbjxg wOegKgiqb wIFk FkrOdwxg opeqg [rbad mpjgqxbA fyT!

akmlAxg aWA [fpr mpjgq KxOMKgixg aebir aegwbjxg wOeg [Kg Sj wgdvjqKb \kAe op-Kgiq afA [ar Kk-mkEr WkBq akT wkde KgcgEejAq KxOM aSM [aeg!

[rbqb awbKgie WkcgE wbEKgErbe FAqgrq, wIFkr FkrOdwxg opeqge [aOG-[skT [aKbi WGf-oyrg vkjbqrxg ekjd- \ldmdw \kBT!

agxg my-TISOMr vImbjxe vbAefxg fkEFOdwgjdwxg aobGf Fkie \kMmdw [aKbi aagGf ekBjgevgiq skNKgEqgjdfbe [KOd-[wE FOdoMmg!

ag\kAe vGFOd-vGKgE fyq mAqg mAckBr FkrOjdmxe xkjge FlimAq [aKbi FOAmAqevgiqxg FyrOdKgi FOdoErbe KxOMKgi Kgq \kBSDjl!

KgoyrqKgie KOTekTjx mpqKb \kBjg!

aKg eGfqr mAqg mAckBr mpq KxOMxg aekd ede vGFOd-vGKgE fyjbqr skBjdfbe ag Kgqxg FyrOdKb FOdSDjl okTjg!

wbAead [Kg FOjdfeqxgrad KxOM awbKgie akxg akxg KxOMKgi asOM Kkqgrbe WkcgE-wbEKgErbe FAqg\b!

rgwkjGalEGsg akTsprxg mAqg-mAckBr FkrOjdml okTrbe WkcgMmbjqKb avgEckd wgcrq \kjOT!

FkrOjdw KxOMKgixg avgEckd wgceqxg KlEWA oycgd WkBqrg KDflG qclGf \kBrDjg okTjdSg!

[rbA [OTead [eyq mpZkd mkdwrxg aegwbjxg KxOM Sdf eGfe KxOM skicpxgrad fOZkE fOZkEq Fqd FyjAKgi mlNfe wkTSGmdmg!

opZkixg akjcgi vgir TEfjelKeM mlzlMr mAwkd [aKb KlAml!

awkM skicpqbi [Kg KxOM skicp KkEeqr Sj wgdT!

aegwbjxg awkMr mpq KxOM skicp KkEeWAKgirg [\kAqe vkBT!

sImk aebir KlAxGmdmgq KxOM skicp KkEeWA [KgKb egiq FbirDjg!

[rbA [OTead agfp wkekxg [OTe KkEeqrg \kjxeg!

akjcgir KlAxGmdmgq [Kgrg aFI vogrxg KxOM skicp KkEeq oyq \kjxeg okTjg!

akjcgir KlAxGmdmgq KxOMxg mpWA [aKbi KkEeqbixgrad mpZkdsg akTsprxg ag[OT Sj WkBq okNfbe FAmqeg okTjg!

mOTee ZKgrxg awkM skicpqbir oySgq 14 Kbq aegwbj TEfjelKeM wOmO 2022 xg [OTe awkM skicpqbir KxOM 90 jOA FAxeg!

KxOMKgi [Kgxg avgEckd egiFgce wgceq ag[OTKgiKb mpxeg okTjg!

rgjldfje aSk fke WOirOjdwr mOTKIxg akTsprxg aegwbjxg sjA sjAq aWAr KxOMKgi FkrOdfbe avgEckd egiFgce wgcq \kq aWAKgi mpqxl okTrbe WgMr zgcgG wkiFOdfbe WkBq \liKgMmbjl!

zgcgG [Kgr KxOMKgixg vkdfkWA [OTq \kq FliejdSgq aWAKgirg FyqkM rgKfDjgdGsg [OTe \kTjgwOd [aKbi flEFk, _kZbxg fldvAxg wkG a\k, a\ki TAWkM SOTcbakE aakixg aWAKgi \kBjg okTjg!

wkBvl [Kge SOAcgEq jgwOjGKgixg afbi TEe aegwbjr oycgd mpjgq wOmOxg fgAKgixg aebir skArlqO [lEr alAfOE KDsbM (Kgicap), SbjkT wOmO sDmq, KxOMqEr \bF sDmq wOmO, TAWkM TKG [aKbi _lKG wOmO sDmq, vgiSpobEq wOmO sDmq, FkiapqEr \bF sDmq wOmO, flEFk wOmO sDmq, FyqkM wOmO sDmq, [ldK wOmO sDmq, [kTrg[lM wOmO sDmq, apjkq sDmq (FkiapqEr), TqbRy akjcgi SbzA sEq wOmO sDmq, KxOMqEr [wbEq eokjOM mbN wOmO sDmq, sDjgNKk wOmO sDmq (BjgwOd ekBjlAFOi), SbaE wOmO sDmq (a\ki TAWkM), aegwbj wbmgK KDwOjGK sDmq (wkixp), wljrkTc wOmO sDmq (_kiSp), wOeg slj KlEfj (sbAqg), alcj sbjkd wOmO sDmq (ekBjlA mpskT) evgiqeg!

aKgxg aFdf [KkA jkTWMK wOmO sDmq (spFlMakEqg) evgiqKb \kBe wbEe wOmO sDmq 24 jOA mpjgqeg!


MAYEK NEWS - 23, NOV 2022