TODAY -

aegwbjxg T\Oi Wgx akEeq awkErxg wbKgMmdw wOGFOdKgi Sbrdfxg [Fgiq FAml : aopjOT mbN 6
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbE 22 2022 : ZKgxg aegwbjxg [OTjgq KlEagGmOExg WgzA [Kg [Kbdsg afgd KOdvgESDjl!

sbAck 2021-22 xg qclGsg vkr 12 Sdfad KDflGsg TEsA [OTSg!

aKge fkdmgqrg [pSOTxg KlM FbAxg WgzA [Kg vkr 88 rg TErg\k mpZkdsg awkE fkiml okTqeg!

agxg afli \kBrDjqrg mpZkd [OTe wkEq, SbEekT [OTe mgiq ZArDjl okTqeg!

KlEagGmOEr sDjgfgslM rgwlErlEKsg Fkd okTqrg SA Flie agwkM fkiml, SA Flie agSk wOEqxg Fkd \yjl okTe aopjOTKgixg mbNKgi [OTjgq [lAK, [lAKb, rlKkA, sl [lK [l, [lA [lK [lW [aKbi Kbdsg wDjKgrlEGKgie wbEe SbG\ld wgrbe FOjdw vljOM [ae okTjg!

vljOM [Kge okT, TErg\kr fgErDjgZpr KlEagGmOEr ajOArOA mlNvrbe vog vk s\k wkMmdSgq aegwbje afy sjAe ZKg TErg\kr fgMmbq vog 73 xg afbir KlEagGmOEr agwkE fkirDjqrg ogiq ZArDjq mpqkd [a [OTjdmgqeO [arg aKgxg SbrOiFgqe sjgeO okTq _koIKgiKgxg wkBSbA ZKgxg agjOM [pSOTe FgoyrDjqrg mpqkdKgxg WbjbNKgixg fbixg mkTqd [Kg akmlAxg mpakTrxg skiSbM abGSgxeg!

ZKg ak\Odejgq KlM FbAxg [jbq WgzAKg [OTjdSgqxg SD_kTrxg vkBq ajArg TErg\k [arg aegwbjxg ajdf mpjgq wOmgfgdKsg ajg [Kgeg!

a\OM mAxg [fOiqr \bAWA [OTq, afkT mAKgiqb a\OE mAr sk olEe fkicoEeq WgzA [a KlAeq oOGeqr \bAWA [OTrbe KlAq KlM FbAxg FyKgMe [pSOTqb ZKgxg KlM FbAxg WgzAKgr \yoMmdSgqeg!

[KgxbAmq FyKgMKge [pSOTxg KlEagGmOExg WgzAqb avlG avlG fke FbxkTqgjdSgqeg okTjg!

ZKg 21 Kbq vogvkxg oyjdw fkisdKgir akmlAxg mpqkd s\kxg KlM FbAxg mAr [Zdw WIe vkBSGeSDjl!

afAKgr aegwbjxg KlEagGmOErg myB-KgiBqr \bAWA [OTq [lxDjgjg\E TsOeOagxg Fkdfbrxg skSGw ZAre mpjg!

myB-KgiB [arg WgKk mOEKke [pSOTxg KlEagGmOExg \kimlE Kjb [OTjg!

[rbqb olEe mkTqd Fgqrg [KgxbAq KlEagGmOEr SA Flie agwkE fkimq WgzAKgr mpqkdKgxg KlEagGmOExg \bAWAxg Kjbd [a [OTjgq ag[OT s\kxg fkicWA [OTjgq T\Oi Wgxg mAr awkErxg wbKgMmdmgq WgKgie wgjdmgq vpFli [Kgeg!

mArAKgxg T\Oir Kkcq Wg, Sbrp, Weld, sOd\lG, mli\kE [arg Wrgevgiq ekGs ajg mpeq wOGFOdKgixg aKd a[Oi [arg a\ld vN akEee alvgEe Kkjx aKgi olEe awkErxg wbKgMmdfbe [pSOTxg spFlMr \OMmjl!

agjArxg wbKgMmdmgq WgKgie [pSOTxg T\Oir Kkcq WgKgirxg aaM oOiq \kAe olMmg!

mkTjq mpqkd [OTqe [pSOTxg ag\kAe awkErxg mkdw Wqrg _kGw [rbx aaMrg oOiq WgjOMKgi [Kg \kAe wkAe mpejg!

aKge [pSOTxg T\Oixg wOGFOdf [sEq KkWb [a wgjdfbe ZKgrg spFlMr [pSOTxg T\Oixg wOGFOd \OEq/KgGwxg vki eOia eOiaxg oEFjdmg!

vog Sjxg afbirxg awkErxg wbKgMmdw [Kkq T\Oi WgKgi [Kge mkdoGSgrbe [pSOTxg T\Oi [Kg abGSgq \kqxg agwkTegZkT [OTq WgzA [a mkdml!

afA vke FgioyrDjqrg KlEagGmOExg WgzA WGfq [aKbi aKgi \kAcrq, mkTjq [pSOTxg \lMoy WbjbNKgirrg KlEagGmOExg [vyq [_k vpFli [arg KbdKOT KOTre wgjxeg!

mOTee aKge mArAKgr fbirbe mpcoyxrq \kAmq KlEWA [a awkEr vGSgrbe okEerxg mkTjcjq [pSOTqb sk olEe mkTjoMmxeg!

ajA [rbe awkExg Wg wbKgMmdw [Kg Fgioyqx mOTee wlflEG [arg cg [kT flx myoyqxg FqdKb \kiKgErbe ekGsg T\Oixg wOGFOdKgi sMoyqxg fZkTWrq mkdml okTjg!

ajA [Kge TjArAxg wOGFOd KgcgEeqe mArAKgr KlM fbirbe mpoyxeg [aKbi KDflGsg cg rg wg olExGwr [vyq afli wkixeg!

sDjgfgslM rgwlErlEKsg \OGmgirxg [pSOT TKke ekEFOdveq oOGeceqxg SOiFki [a [OTe T\Oixg wOGFOd [Kg mArA [Kgr ajki skTe WIoEeq [arg \lMoyag WgKkqg/WgKkqKgi olEe wbdegi FyxGeq mAqg ag\kAe \kGoyq aFy fkjl!

aKgxg Kjbd [a [OTe awkErxg wbKgMmdw T\Oi Wgx akEeq wOGFOdKgi wbKgMmdwr Sbrdfxg [Fgiq FAml okTjg!


MAYEK NEWS - 23, JUN 2022