TODAY -

ZASpxg _kFOdf TErg\k mpZkde fbagEe mpKgMmgqKg aegwbj mpqkdKgxg aebi vErDjqj : \b Kg [lA
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, KlNflAqj 21 2022 : \b Kg [lAe [ldKwjGKgi fkejx TErO-aD\kEakj qOjrjr v\lGejgq ZASpxg afkir jgwOjG [a SOAxGmx mkTjgd [OTe mliKgErbe [Fbqr wDjkTA agegKfj, oOA agegKfj [aKbi ajg mpeq agegKfDjgr wgKgErbe qOjrjxg aWAKgixg afkir [Fbqr [vbAq wbjdfbe _kjOTKgE wbjdeq fdKgMmxeg!

mOTee aegwbj mpZkdfKb WldG WkTErgi s\k [a wbFOdfbe [Fbq afAr BGmxeg okTe \bekTflr sagfgxg wDjKgrlEG cOTvErDj sOEFycAe mbvgiq fgA [ae qOjrj wgmj 103 \liKgEqxg SOivGf wkBagKgir WOirOdSDjl!

aokde okT, [pSOTxg Twk TwbKgie [pSOTxgrad aSOTxg TSlie \kGfbe FAmAq ZASp [Kgxg afbir [vbAq [Kliq wbFOdeq aegwbj [aKbi TErg\k mpZkde [Fbq afAr oOGexrqeg!

KlEfjrKb, aegwbjrKb qg cl wgxg mpZkd mpe mpe qOjrjxg afkir _kjOTKgE wbjdw ZArDjgq [Kg sjgxgeO okTe oImrbe aakir \b Kg [lAxg [lrzkTcj [OTjAq oycgde \beg\E KDflG agegKfj ([ldKfjelM [lWljK) [OTjgq [kj sl jEcEe fkEck [Kg akioEre oOGexrqeg!

sjgxbAq fkEck [Kg akioErDjqrg [abd oEe mkdmjOT okTSg!

\b Kg [lAxg [lrzkTcj [arg FyagKgie [kj sl jEcE Berbe _kjg KkqrKb ZASpxg afkir v\lGerbe mpjgq [Kg [OdfOqj, 2022 WkBqxg aebir zljgWkT fyeq oOGexeg okTe Fkcq wgjdSDjqeg!

afkiKgr aegwbj mpZkdsg [lAwDmO\gKgie ZASp \liKgEqxg Fqd FyjA Sj wkTSGw oyjdmgq [Kgqbrg FkxGegZkTeg!

[rbqb afki afA vkjgZpr [ae [ar TEKgEerbe afA akioEqxg Fy[Oi fyxeb!

[Fbqr ZASpxg v\lGejgqKgi [Kgxg _kjOTKgE wbjdfbe mOTKgEeq oOGeqg\b okTSg!

\b Kg [lAxg wDjKgrlEGe aSk fke okT, oOA agegKfDjgxg aSkr qg [kj fg [lWe qOjrjr KAqM Skqxg Fqd wkTSGmdmgqKgi [Kg fKli fKliq aegwbjxg Twk TwbKgie FAqgjAq [pSOTxg mA [OTcqKgirxg sgmOagfj 5 jOA akimx KAqM Skq Zkdf [OTjAml!

qOjrj wgmj 103 [KgrKb oEe myB-KgiB fycjAq, aegwbjxg mA [OTjAq [aKbi ogM okBK fldK FgjAq \bA/SbMKgir olEcgEe qOjrj wgmj \biKgMmAq \kBjg!

mgKki KgGe \b Kg [lAe aegwbjxg ZASp Zkdeqxgrad qOjrj wgmjKgir vGfbe \liKgEq afAr ZASpKgi [Kgxg ajgir sgmOagfj 2 akiq, 3 akiq Zkdf FlieSg!

aKgrKb eGfe okEe mpcjAq qOjrj wgmj s\k okirOdmx olEcgEe \biKgMmAq [arg aWA Sjre [pSOTxg Twk TwbKgie Be vlGe \bimAq wgmjKgi WbdfGfbe akioMmAq s\kKb FlieSg okTjg!

skAcOi rgKfDjgdGsg aebi vEq skiwkG SbmlEr mpq qOjrj wgmj 96 [Kg aakir \b Kg [lAe vGfbe \liKgMmbqr sgmOagfj 2 xg mA akiml okTq SImdSgqeg!

afkiKgr \b Kg [lAe akioMmAmgq mA [Kg ajg mpeq [OFOjgfg [aKbi mpZkdf wDjlKj wgqrxg xbxM alNf [abd KlArOjdml okTeKb wkBagKgir WOirOdSg!

eksM [ajOAr, ZASpxg afkir vlE-vOimgq ag[OTKgi aD\kEakjxg mkEagKgie WkcgErbe aSOTxg clMr FAcgEq \kBSDjl!

[rbx aD\kEakjxg mkEagKgie aegwbjxg mASp olEcgEe vImdfbe SbEckKgiqb Wb vprbe ag[OG agep vGFq [arg sgoE-SIoEq s\kKb fyjg!

aKgr aegwbjxg ZASp mkdmgq mkEagKgie _k Zkiq \kjOT okTe Fgimgq [Kg fyoEegirl!

[KgxbAq FyrOd [Kg FOdfeq TErg\k [aKbi aegwbj mpZkde \liKgEWA FOdT okTSg!

aegwbj [Kg TErg\kxg aebi vMmgqeg!

aKgr TErg\k mpZkde Zkd KlErDjqrg seke KlExeg!

oycgd WkBqr TErg\k mpZkde aek fkFgqxbA fbagEe BKgEere mpKgMmgq [Kg aegwbj [Kg TErg\kxg WgqkEebir mpfDjqj okTq _koIKb oISg!

aegwbjxg ag\kA [arg \b Kg [lAe wkAmgq _kSMmOE [Kg fkqgrDjqrg mArAKgxg ag\kAx wbEe Toyxgrad KlA Kkrbe mp!

[rbx arbr FOjdw [W-WGf wbAeadsg Fyrkie awg awk [OTjgq aegwbj [aKbi TErg\k mpZkde myxrqeg okTSg!

ajA [Kge sbAc wbjx v\lGerbe mkdmgq ZASpxg qOjrj wgmjKgi [Kg [Fbq afAr TErg\k [aKbi aegwbj mpZkde mOTKgErbe _kjOTKgE wbjdsrqeg!

aegwbjxg ZASprxg TEvg [a WkBq akiq \kjOT!

Twk Twbe FAqgjAq ZASpxgrad afA wbAeadf \b Kg [lAe mlNSgxeg okTSg!

\liKgE SOivG [rbr \b Kg [lAxg KlsDjlfjg clejlM ZkZOA rlqe WOirOdSgqr cAab [aKbi sKagj [arg [jbekvM wDjrlKf vkTekx ZASpxg afkir vkBe abderbe TErg\k mpZkde mkEFliejg!

[rbqb aegwbjxg ZASpr aD\kEakje olEcgMml SIe SIe [aKbi Be Be aegwbj [aKbi TErg\k mpZkde FyKkrq [Kg ebZkTfl [arg aKgxg afkir sjg sjAq Fyrki wkTSGmqxl oISg!

aegwbj mpZkde oErdf eye qOjrjKgi Zkd KlErbe FAeq fkKd WOjK [a KlASgq [rb s\kA \kAe egiFge vmkTjqeO okTq SIq ZArDjg!

[rbx Fqd FyjAKb wkTSGwxg aag fkrDjg!

aegwbj [Kg TErg\kxg WgqkEebir \kBrbe mpqkd [Kgxg KDflG [a [OTjgqeg!

ajA [Kge cAab [aKbi sKagj [arg [jbekvM wDjrlKf ZASpxg mkE Fliejgq [rbxbAe aegwbjrKb mkE Flieeq oOGeqg\b!

sjgxbAq Zkd KlErDjqrg fOZkEq [lclErk [a mkdw \kT!

aKgxg afkir TErg\k [aKbi aegwbj mpZkde SbdB KlErbe mpqg\b okTSg!

\b Kg [lAxg \liKgE SOivG [rbr Kjbd \kSgq eAqgKk SbMxg olralE KgERj skaOrke okT, aegwbj mpZkde TErO-aD\kEakj qOjrjr mpjgq v\lGeqKgi [Kg \liKgErbe KlEfjr fderbe aegwbjxg ZASp [abd oEe ekSp KlioEq aFy fkT!

Twk TwbKgie FAqgjAq aegwbjxg mAKgi Zkdfbe FAq okTqKg aFy fkT!

myB-KgiB fyrbe mpjAq mA s\k aD\kEakje myKgESDjl!

mpZkde Fy_k Kkrqe [pSOTxg [OTcjgq mAKgi [KbA [KbA akiKgMmdml!

[Fbq afAr aegwbj [aKbi TErg\k mpZkdf fdKgErbe akiSDjq mAKgi [Kgxg [Kliq [vbAq wbFOdeq oOGeqg\b okTSg!

\liKgE SOivG [rbr skAcOi rgKfDjgdGsg vKkr wg [lKsg wjKelMKgi, SbEckKgi [arg \b Kg [lAxg FyagKgi Kjbd \kSg!


MAYEK NEWS - 22, SEP 2022