TODAY -

[Ock myq [arg fDjkEKWj-wOKfgir sjNKE mpoMmOT : agegKfj qKEfsbakj
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, al 13 2022 : aegwbjqb [_kiq Fkdf wbSGeq oOGeqr [lcbslKE KgKflA WxGoEq aFy fkT!

ajA [rbe KDflG [Kgr aSk fke [Ock myq [arg fDjkEKWj fyqxg Fqd FyjAr sjNKE [aGf fyq \koMmjOT okTe [lcbslKE agegKfj fg [pv qKEfe WOirOdSDjl!

rg [lA saD\begfg sOmlc/rg rg \b syKkM slErDj, rg [lA sOmlc [OW KkTEK, ReaEcbjg \begzjKgfg, aegwbj [aKbi TEfmldvb[lM WOjA [OW eOjF TKG, aegwbj vlNfje KgErbe rg [lA sOmlc [OW KkTEKsg KlEfDjlM oOMr wkiFOdSgq sbAck 2022 xg wrDaKDjg [l_kjrgKgiqb fjkAe [Odwxg FyjAr [FOTq agFbimlExg _kjOM wgjrbe agegKfj qKEfsbakje _kWA [Kg WOirOdSgqeg!

aokde aSk fke WOirOdSgqr, rg [lA sOmlc [OW KkTEKf saD\begfg sOmlc [a okirOdfbe mpjgq [Kg aopjOTKgixg [OTerg \kAe mkTqd Wqeg!

saD\begfg sOmlcKgir afy sjAe akT wkdw ag [a eGfDjx [OEfDjwDjlejKgN [OTxrxl okTqxg afkir fkdwg-fAqgjg!

aopjOTKgieKb [Wq afgd vkq ag [a [OTeq oOGexrqeg!

akT wkdw ag [a [OTeq oOGeqr aopjOTKgie FAaOT Kliq [arg FdKg-SkKg Zkde vGw aFy fkT!

vog mgKgi s\kxg wb_kjg mpcjgq mArA [Kgxg afkir KgmlqKf \kBoErbe oyxGmdmgq aopjOTKgiqb [pSOTxg ogKfjg SIoEeq oOGejg!

[pSOTxg ogKfjg skToEre [arg oyxGmdmgq eokKgir SIoEq ZAmqrg vkBSGw aegwbj [a [OTq ZAxeg!

[ajOAr mArA [Kgr mpjgq [OckKgieKb aKkxg aFy awbi Wke fyjqrg sD_kmgfg [lcbslKE wbjdwr olEe Sbaki \kiKgEq ZAxeg!

TAWkMxg [sOTqr mpjgq xzjEalEG KDsbMKgir [Ock aKgi \kAe olEe mpjg!

[rbx [jkNw aWAr mpjgq KDsbMKgire [Ock mpfqxg [_kq ak\Odejg!

aKg [jkNw aWAr mpjgq KDsbMKgir mpZkde [Ock aKgi _kGe Fkqrxg eGfl!

aWA [rbr wOKfgi wgjgq [OckKgi [rb TAWkM aebixg KDsbMKgir [OTe \bfgmkTc fyqeeg!

aKgxg wDjOqDmlA [KgKb sOdoEeq [Fbqr oOGejxeg okTSg!

[ajOAr vog [Kgxg [OTe mpqkd [Kgxg mlAcegZkT [OTjq aek wrDaKDjg WImdSDjq mArA [Kgxg [OEfDjwDjlej [obA fjkAe [OdSDjl!

ZKg fjkAe [OdSDjq [l_kjrg [obA [rbrg spKkAFOirxg myjlAqA qgeO, sOiqrxg sOEKA TqOAvk [aKbi sdvgirxg aOTjkiFlA abdfkaegeg!

aSOT [obA ZKgxg FyjA [rbxg [FOTq agFbimlE, FyjA awb [arg [SEeq mliqgjdw [OTe Kjbd \kSgq [lcbslKE agegKfj fg [pv qKEfsbakj, rg [lA \begzjKgfgxg zkTK vkEvlmj wDjOWlKj [lE jkcaboOE [aKbi aegwbj \begzjKgfgxg zkTK vkEvlmj wDjOWlKj [lE mOslErDje mli\kE Wg [arg KkTflKE wgrbe fjkAe [OdSg!

FyjA mOTKgMmdwr rg [lA \bxg zg Kge saD\begfg sOmlcxg sk [aKb KIxkSg!

ZKgxg FyjA [rbx ajg mpee _galE [OEfDjwDjlej [lEr [fakegjzj aegwbj okTe agiFOEq mkTjgd [aKb ag\kA aakir WOiSg!

mkTjgd [Kg Kbdrlq oEcqA, KrkA oEcqA [aKbi mpSgrDjq [opqA sOTjlie [lrgG fyqeg!

FyjA [Kgx ajg mpee mpSgrDjq [lKgKflEG wDjOWlKj [opqA sOTjlixg aWAr TskTSbAeq BGw [OTe FyjAr Kjbd \kSgqKgie agegG 2 fbagEe mlNfbe mpSg!


MAYEK NEWS - 14, MAY 2022