TODAY -

akmlAr aOrgxg wOwbmjgfg olExGmdmg : vkErqkqb
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 05 2022 : aegwbj \begzjKgfge KgErbe 'aOrg@20: rDjgAK agG rlmgzjg' okTq mkTjgdf \bAWA [OTq wlelM rgKsKE [a ZKg aopsOM [Kgxg sOjG oOMr jlcgKfDjkj wDjOWlKj rqDmg\b vkErqkqbe [lisj [OTrbe wkiFOdSDjl!

FyjAx ajg mpee [lisj [OTSgq aopsOM [Kgxg jlcgKfDjkje WOirOdSgqr, FyjA [Kg wDjkTA agegKfj ejlErDj aOrgxg wOmgfgslM cjegKgixg aebir rlaOsDjlfgd Tmldflr mgrj [Kgxg afkir See-epeqxg agWAeg okTSg!

mkTjgd [Kg wDjkTA agegKfj ejlErDj aOrge sbAck 2001 r xbcjkGsg vgW agegKfj [OTe _kKd mySgq ebagGfxg ZKg WkBqr mpqkd [KgxgKb mpZkdmOE wkTjdw aokdsg wOmgfgslM cjeg [Kg aaki vog 2021 r vog 20 awbi WkSDjl!

okTjgq Kkimq vog 20 xg wOmgfgslMxg SOivG [Kgxg afkir Tq mkTjgdeg okTjrbe ZKgxg agWAr Kjbd \kSgqKgie mkTjgd [Kgxg afkir SEe-epeSg!

agegKfDjg [OW [lcbslKErxgKb KlEfDjlM \begzjKgfg [arg TEKfg-fD\bGKgir mkTjgd [Kgxg afkir SEe-epeqxg FyjA s\k wkTSGmdmg okTjrbe arbxg aebi vEe [lA \brKb FyjA [Kg ZKg wkiFOdweg okTSg!

mOTee aokde aSk fke WOirOdSgqr mkTjgd [Kgxg aebir ajb [OTq Fqd aZk \kBjg!

FqdKgi [rbxg aebir mpqkd [Kgr KOKM TAwldG [OW aOrg okTq [aKb \kBqx mOTee wOmgfgslM TAwldG [OW aOrg okTqKb \kBjg!

okTjgqKgi [Kgx mOTee TsOeOag, wOmgKg [aKbi jgWOjAx ajg mpeq wDjkTA agegKfj ejlErDj aOrge wkTSGmdSgq Fqd FyjAKgixg afkir SEe-epeqxg KlKEeg okTSg!

ZKgxg SEe-epeSgqKgi [rbxg aebir eD\b wljrkTc [OW xzjEalEG FDjb aOrg okTq [aKb \kBSg!

ejlErDj aOrgxg aSkr mpqkd [Kg vkBSGmdmg okTq _kWAKb WOirOdmrbe mkTjgd [Kgr \kBjgq ajb [OTqKgi SExGmx sbNe epeqxg FyjA wkiFOdweg okTSg!

ZKg [\bdfxg oySgq wDjOxDjkA [rbr mkTjgd [Kgr \kBjgq _kWAKgix ajg mpee fOZkE fOZkEq fOwgdf zg Kg wDjOWlKj [lM mOslErDj \kBe aopsOM [Kgxg rgwkjGalEG Sjxg wDjOWlKj [aKbi rgEKgieKb SExGmq fOwgdKgir _k ZkiSg!

FyjA [Kgr Kjbd \kSgq wlelmgKGKgixg aebir [lA \bxg KDsbM [OW alFalfgslM [lEr WgcgslM KkTEKlKsg rgE wDjOWlKj sl cbxgErDjO, KDsbM [OW mkTW KkTEKlKsg rgE wDjOWlKj [lkj zkjGFkjkcE, rgwkjGalEG [OW KOKg[OmOcgxg olr wDjOWlKj sl [lK [pv jkclErDj, KDsbM [OW KOKM KkTEKlKsg rgE wDjOWlKj [kj zkjGFkjkcE, rgwkjGalEG [OW KOKg[OmOcgxg olr wDjOWlKj sl [lK [pv jkclErDj, KDsbM KOKM KkTEKlKsg rgE wDjOWlKj [lK aIxg, KDsbM [OW [lxDjgsMvjlM KkTEKlKsg rgE wDjOWlKj cg sl [lE KlfDjg, TseagdK rgwkjGalEGsg wDjOWlKj [lmkiqA qgcOTsbakj, KDsbM [OW oD\balE [lEr TEzkTjEalEflM KkTEKsg rgE wDjOWlKj KOTqA TqOfOAqg, Kg [l \bxg okEexg zg Kg wDjOWlKj [lA wDjlAcgG, [lA \bxg qkT[OslagKfDjg rgwkjGalEGsg wDjOWlKj rlqkeEr egiFycA, mkTqDjljg\E rk. egokj skEf wfDj, [kT sD\b [l Kgxg rgjldfj wDjOWlKj alAvk mOTfOiqA, mlWfelEG clejlM (jgfk\jr) [lM [lE Kgio [aKbi mlWfelEG clejlM (jgfk\jr) sl ogakmOTKb \kBSg!


MAYEK NEWS - 06, AUG 2022