TODAY -

mkTegi aKd SIre TekG KkxOEeqrg fjI aokA fkxeg, age aKd SImOT : wEFy
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceD\b_kjg 21 2023 : apfp WbjbNsgrg mkTegir fOiq TekGeg!

mkTegi aKd SIre TekG KkxOEeqrg fjI aokA fkxeg, age aKd SImOT okTe eOiwOd vgiZb FOi apfp mkTsOM FmO Kgwg mOd KlmOT mIakT vgi, TAWkM eOiwOdf mpjgq mkT [OTq wEFye WOirOdSDjl!

mkTWA okEe sErbe Fyegcjx TekGfg ebiKgGsbAe KgGvgMmdseg okTe wEFye aSk fkjrbe okT, mAckB mAoki, vgir mpjqKb mkTKd aKd SIe apfpxgrg sEWA FOdT!

Skqg [akTqg KkWOimdwxg afA [OT, ag\kAe KyxGwgWA FOdT!

aZki wbi, SbaE wbi [aKbi mb_ki wbiKgi [Kg \OGKqg aSOi [obA Kkq mkTWA ag\kAr aKd fkdw aFy fkjl!

aOiqoEq ogrlE, wkBfkd ogrlE S\OA vqkE wgrbe mkTKI Kkrbe, mkTsOE TjkG wbAeadsg fyWA FOdw TFyrkiKgi mpqe mkTWA okEe sMmxrqeg, Fyegjxrqeg!

apfpmOMxg T\ld fAmq, vGeqg oyjdmq [Kgrrg apfpxg Wcq FAq vIT!

wb_kjgxg mkakTr mpjAq \bAWA _kjgWA [OTqeg!

apfp egiFyxg _kjg sekeKb abFGw ZAmOT!

mkTegiq okTqKgr mkTxg a\kT FkxOEerbe egicqr TKkxg aKd SIcxeg!

T\bA, Kkxp KmkT [aKbi TjArA, TKkxg sOmOT agimlE aKd SImdmxeg mOTee KkcG mgvG, vkq \kq \krq, KlGw \kq \krq [arg TKkxg mkTqd TKke mlNw ZAmdsrqeg!

[p [a okTqKg WyokA _kTjb [OToMmjOTKg, vxlA vrOE [OTjOTKg!

mkTegi SbzA wgqkjlM [OTjKg, wgqkjlMxg afgd a\kT ebwk Sbrgiad [OTjKg!

ebwg Sbrgiadwb Tak mpajlM Kgrqgxg afgd a\kT vlEq [OTjKg!

mkT egiq okTqKge afAKgxg vkBSGmOE WOiq ZAmxrg olEe vkBSGw [OTjdseg!

agi okTqKg \kAe mbqeg!

apfpxg sOmOT mkTFOdmOTKg!

apfpxg F_kTrg Kgq ekTrl, ogimgZpr mkTwOdeg, Kgjxe mkT [OMmgqeg!

mkT [OTq apfp WbjbNKg ZKgxg agjOMe aagi FOMmKg!

mkTegi TKkxg WbjbN aKd FOde FAeq oOGeq okTqKg Fyrkieg!

akmlAKgr ogimgq F_kT wkEq wbAeadKgirxg mkTx wkiSd [OTe ogimgq ag okTq apfp WbjbNKg \kAe fkiq [aeg!

[eg Kbe mAqkexl Fgjdwr mpfDjq apfp okTq awOdKgeg!

_kSM [eyq a\OM vOimdw, aop \kESGmdw, aB mgiq afAeg!

\kTfOiq WAekTq _kop [ae fkTqIwkE, mpqkd [a KlAq ZAmdmgq apfp [fkiq mEeg!

KmkT fjlGe mpqkd KlAmg, _k\lM mbvgiq [OTjg!

mkTegiFy KkxOEeq, Twk-Twb wOdw FkxOEejgq F_kT agjlM [vIq ag[OTwOdeg!

mpqkd awbjlMxg aagKg FdfOjdw afAr mAmlEKgxg SOMmkB fkxeg!

apfp aKgi oEFjdml, Tabi [ar avk 2/3, [arxg wOderDjl!

mpKk-wkSI s\kKb a\bA wkEqxg vkiKb \kAe oEFjdml!

ag[OTqe mkBjAq SOMmkB apfp eOiKk wkixEq oEq mpfDjq Fyekeg!

ag\kAxg SOMmkB SOivG [wbEqe wkixMeg!

agjOM s\kxg wb_kjg, SbEekTjOM akimOT [rbqb aKgi _kGmq apfp WbjbNsg wkixM sjAe [OTjdseg!

apfp WbjbN sEeq abGfeq mkTxg agimlE aWA FkxOEeq vIT!

ogixGoEq okTqKg ZKgxg afAKgr [OTjdml!

KlmOT mIakT vgi apfp agieg, sekeKb TEqr vGmOT!

syqDjb, Fkicgi, akjcgi spryZpr fbq mpjOT!

TAWkM fbjlM, TjgM fbjlM, eAqbM fbjlM, \kjM wkG, mOdfkd wkG, KIxkT wkG, flSkB wkG, [skAwkG, slsDjb wkG, Sjbi wkG, wbAmlE wkG, SOiokAwkG, mAWlMwkG, myKg wkGevgiq mpjgq aagi wb_kjgx KkxOEeqeg!

eye ebagG FOjdwx wkiSd [OTrbe vkBSGmdwr [_kiq sekxbAq [aGfe FgicgEq ZAmjOTrq fkisd mkdmqeg okTe aSk fkSg!


MAYEK NEWS - 22, JAN 2023