TODAY -

\bA 50 KbrDjqrg [eyq SbixI [a [OTe mpZkde KdSImjOT : vgW agegKfj
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 03 2022 : KDflG [Kgr [eyq SbixI s\k aKgi SIre olExGmdmgq [Kgrxg Fgieq mpZkde ajg mpeqKgix SEejl [arg \bA 50 KbrDjqrg [eyq SbixI [a [OTe jlsxekTc fyreqKb SEejl okTe vgw agegKfj [lE qgjlEe WOirOdSDjl!

12 Kbq aegwbj mlcgKmlfgz [lKlAqDmgxg 9 eg Kbq ebagGsg sD_lKE [_kjr [OwOcgKE [lA [lM [l, sl jEcgGe oISgq KDfkj sD_lKE eAqj 88 xg wkBSbA wgjrbe vgW agegKfje _kWA [Kg WOirOdSgqeg!

KDfkj sD_lKE eAqj 88 r [lA [lM [l, sl jEcgGe aegwbjr jlzgeD\b zgmlc aKgi s\k mpqxl, jlzgeD\b zgmlc [OToEeq mpZkde KIdSIrDjgq zgmlc s\kxg [lwDmgslKE WImqxl [arg jlzgeD\b zgmlc [a [OTq \kqxg sDjkTfljg\kKgi [rb sjg sjgeO okTe oISg!

arbxg aSk fkjdwr KwDmgalEfjg sD_lKE [OTe mArA [Kgr [fONw mpqkdfxg [jkEq a[Oir ag[OT s\k vIKgMmdfbe SbErkjx mpKgMmdw [Kge ajA [OTjx mArA [Kgxg \lMoyagKgi abGSgq \kqxg [sgq mpjl!

aKgxg afkir sjg sjAq FqdKgi wkTSGw mpjqxl okTeKb oISg!

_koIKgi [Kgxg wkBSbA wgjrbe vgW agegKfje okT, aegwbjr oycgdsg [OTe mpZkde KdSImq jlzgeD\b zgmlc aKgi 2,743 mpjl!

[rbx mpZkde KdSIrDjgq KdSIeqxgrad [lwDmgslKE Fkjdw SbixI 55 mpjg!

[rbx jlzgeD\b zgmlc [a [OTq \kqxg sDjkTfljg\kKgi [rbrg mA, [sdeq \bA aKgi, WOjlKG rgwkjGalEGsg [\kq [arg vgixg mA [OTjxe rgKfDjgdG skBEKgMxg [wbEq alAqjKgixg KgAwM alcOjgfge wkK fyjq afbir [OTq \kxeg okTSg!

aokde aSk fke okT, mArA [Kgr mpjgq qD\bjOsDjlG [OWgKjKgie TErgzgcb[lM mlzlMr SbixI [a [OTe KdSIqxg [\kq wgFOdmAqxg FyrOd \kAe Fliejl!

aKg aSk fke fyjOTrqeg!

ZKgrxg vog 10 jOAxg aakir wg Kg Kg [lWe [eyq zgmlc [OTe jlsxekTc fyjAqxg rOsbalEG Fliejl!

aKgrxg olErOdfbe jgwOjG TSGmdsrq [lKgKflEG WOjlKG [OWgKje WkBq zgmlc jldxegKE wgjAqxg jlsOjr mpjl!

ajA [rbe aSk fke [KgxbAq wkArq FyrOdKgi [Kg FOdoEreq mySGw SOiFkiKgixg afbi TEe okEe [jkEq fyjAq [OWgKjKgi [rbxg aFdf sjg [ldKE mySGw \kqxl okTqrb \liKgMmxeg!

aSk fke jlzgeD\b zgmlc [a [OTe jlsxekTc fyq afAr \bA 50 rxg fke mpjqrg arbqb jlsxekTc fyreq SEejl okTSg!


MAYEK NEWS - 04, AUG 2022