TODAY -

wgdmgqg ebwgavkqb TskTSbAeq akioEqgSgq ag[OT vog 10 xg WkrOd wgSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, al 13 2022 : vog 4 jOAr ZkTjgqg ebwgavk [axg TskTSbAeq akioEqgSgqxg ajkMr WkKG fDjld KDwlKM sOjG eAqj 2, mAWlMwkGe Fk [Kgxg 11 r ajkM mpjl okTrbe sEzgdKE wgSDjq aKkxg ebwg 2 [aKbi avk 2 mpjq ag[OT [a vog 10 xg WkrOd wgSgqx mOTee mbwk mgKgi 3 xg KlEWAKb WkTE [OTe wgeeq SIoESDjl!

ZKg sOjG [Kgxg cc Kg [pv qDjcvkErxg sOjGf wkiFOdSgq aokdsg WkrOdsg afA mlNFOdeqxg KlEflEK og\jgixg afbi TEe ag[OT [Kgqb wDjOfldKE [OW vgMrDjlE WDjOA KldKb[lM [OWlEK (wOdKO) [ldG, 2012 xg KldKE 6 sg aSkr vog 10 xg WkrOd wgjl okTrbe [OwE sOjGf mkBFOdSgqeg!

mOTee WkTExg KlEWA [KgKb aokde sjgxbAq wgq ZArDjqrg aokdsg WkrOdsg afA vog 3 KkirOdseg okTSg!

[rbA [OTead slK [Kgx ajg mpee aokde wbmgK [aKbi cbrgKM sKfrgr ceD\b_kjg 29, 2029 rxg cbE 15, 2019 WkBq mpjdSgq afA [rbrg WkrOdsg afA [Kgrxg sdFxeg okTjg!

sOjGe vog 10 xg WkrOd wgSDjq ag[OT [rbxg aagi KkabjkTmkGwA fOAq (37) [wOdw [lK [pv TqOfOAqg syT, \kTjgwOd fON akTqA mpskTrxgeg!

aokde ceD\b_kjg 11, 2019 xg ebiFgM wbi 3.30 jOA fkjdwr vog 5 [aKbi 2 aSkTjOA Kbjq ebwgavk [a [aKbi ebwkavk [ax wbEe KkEeagEerbe mpjAqg aKkxg vog 4 jOArad Kbrbe wDjgwljlfjg sDmkKf fAmgqg ebwgavk [aqb aokdsg Wabir wbKgErbe TskTSbAeq akioEqgSgqeg okTjg!

FyrOd [rbxg afkir ebagG aZkeg jOA skEejq afbi ceD\b_kjg 16, 2019 r ebwgavk [rbxg [wOdwg aake TAWkM TKG rgKfDjgdG wbmgKsg _galE wbmgK KDflKEr jgwOjG fyjdwrxg wg [lK [Kge wOdKO [ldGsg KldKE 6 [aKbi [kT wg Kgxg KldKE 354-qg, 212, 225 xg aSkr slK [lW [kT [kj eAqj 2 (1) 2019 jlcgKfj fyrbe mySGSgqeg!

wbmgKe slK [Kgxg TEzlKfgxlKE vGFjdwx mOTee aokd ceD\b_kjg 29, 2019 xg ebiFgM wbi 3 jOA fkjdwr wbmgK KDflKE [Kgr KjlErj fyjqrxg WkSgqeg!

mOTee aokdsg aFdf wbmgKe ckjcKgG FkxGmdwrxg al 13, 2019 r aokdsg aFdf KDwlKM cc (wOdKO), TAWkM TKGe sOxekTclEK myjq afbir cbE 28, 2019 r aokdsg aFdf vkjc WDjlA fyjq afbi slK [Kgxg _k\lM vGFjdSgqeg!

sOjG [Kge slK [Kgxg _k\lMxg aebi vEe [kjxbalEG og\jgiKgi aaki Fkxg 8, 20 [aKbi 29 r vGFjq afbir jgcjz fyrbe FAmdSgq ccalEG [aKbi [Ojrje Fk [Kgxg 11 r mkBFOdmx aokdwb ajkM mpjl okTrbe sEzgdKE wgSgqeg!

[rbx ZKg aokdwb clMrxg wbFOjdmq afbir aokdsg WkrOdsg afA mlNFOdeqxg KlEflEK og\jgi wkiFOdSgqeg!

aokdsg akTspr mlNSgq skBEKlMe aokd aakiFdf sDjgagelM slK [aGfr vlEeSgq mpfqx mOTee [adw jlsOjr [aGf mpfl!

mOTee aokd mkTjq Tabixg KlM FOdw ag[OT aFEf [OTqxg aFdf aokdsg vog \kAmdmq [oM maEKgi [aKbi aokdsg mOTeqg 2, wgdmgq avk 2 qb aokde \liKgMmgqe SD_kTrxg elAq vkixg vpjkd wgqgeq okTcSg!

[rbA [OTead FyrOd [Kg sOjG [Kgxg KDwlKM wqDmgd wDjOcgsD\bfj [l [KOdsg akTsprxgrg wgdmgqg ebwgavkKgir vGFq KkFgjq sDjkTAeg okTjrbe aZOEr vog 10 xg WkrOdfxge mkTW TAwDjgcEalEG WkBqxg vpjkd wgqgeq okTcSg!

sOjGe eksM [egxg KqagKEKgi fkjq afbir aokdwb vog 10 xg WkrOds mOTee mbwk mgKgi 3 xg KlEWA WkTE [OTe wgeq SIoESgqeg [rbx zgdfgA ebwgavk [Kgxg fbixg aop-aKgE fAq, olMF slj [aKbi aokdsg _lMWljxgrad mbwk mkS 2 xg sAwlEKlKExg KlEWAKb wgeeq sOjGe aKMKkxg SbGFkir rg [lM [lK [l, TAWkM TKGf rgjldKE wgSg!


MAYEK NEWS - 14, MAY 2022