TODAY -

agfp/apfpqb [lK fg mgKf vMoEeqxg rgakErr WbjbN [aGfe \lGwxg jkTG mpfl : sImp KmkT
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, eqlAqj 23 2022 : mpqkd [Kgxg KgfgclE [a [OTe agfp/apfpe WbjbN [Kgr TErg\E sEKfgfD\bKExg Zkdmy wgqg\b okTcqr mbN [axg sOdf [aKbi FaOTr wkSGw [arg agobM vOimgqxg ajA sjgeO okTe sImp KmkT [wbEq mbN (sl [lK [l [lM) e oImdwx mOTee KlrD\bMr fDjkTq rgakEr sagfg, aegwbje fkMmgq rgakEr [Kg TErg\E sEKfgfD\bKEe [\kq wgq rgakEreg!

aKgr sekxbAq WbjbN [aGfe \lGwxg jkTG mpfl okTjg!

mbN [Kgxg KlsDjlfjg mpsEq apfpxg vljOM [Kge aSk fke okT, agfp/apfp okTq WbjbN [Kg aegwbjxg \lMoy WbjbN [aeg!

\lMoy WbjbN [ae aKkxg oyjdWA ajpqkdf aKkxg WIWA FOdw odKgi fkEqr [fAee [fONw WbjbNKgie \lGw okTqKg mOxg ak\Odfeg!

ajA [Kge mbN [ae oycgd rlmgr vIKgMmgq slAwlEr KlrD\bMr fDjkTq rgakEr sagfge fkMmgq agfp/apfpqb [lK fg mgKGf vMoEqxg afkir _ksG-_keOAmgqrb mlNsrqeg!

arbe ajA [OTjx \lMoyag aKlMr _kskT Zkiejdw \kT okTjg!

agfp/apfpe \lMoy WjbNKgiqb [af [OTe SErbe mp, sekqbKb mkEe myrl!

aKg rlmgr slAwlE vIKgMmgq mbN [KgeKb SEFqgxrqeg okTjg!

awkErxg vImdw WOjlejKgi WkBqr agfp/apfpe oEFe \liq mpfDjg!

[pSOT [afeg okTq _kSMmOEe aki Fkrbe ZKg WkBqr [wbEqxg KdfA Zkdeq oOGerbe mkdmg!

_kWA [Kg rlmgr agfp/apfpqb [lK fg mgKGf vMoExrqeg okTq rgakErxg ak\Odf vIKgMmdmgq mbN [Kge afA vbNwr egiKgiqgxrqeg okTjg!

mOTee [lK fg rg Kg [lAe fkMmgq rgakEr [Kg agfp/apfpqb mArAKgxg fDjkTqlM WbjbN [aeg okTqxgrad rgakEr fyqeg!

agfp/apfpqb fDjkTqlM eGfl okTq ZAxrDj!

fDjkTqlM [a [OTqxg aKd [arg avG [rb abEe SIrqDj!

agfp/apfp okTjgq WbjbN [Kg fDjkTqlM eGfl okTq fkjxrg aD\kEakj, qkimkrlK [arg elwkM \kBe \bAFIeq mpqkdKgirxg skimOE skTe vImdw jgWD\bcgKgieg okTxl okTjgqDj okTq _koIKb oImrbe [lK fg rg Kg [lAxg rgakErqb KyxGvq mbN [ae [OTe _kWAKgi [Kg okTWA FOdweg okTjg!

SbErkagEejgq WbjbN [axg ogiq [aKbi Kgqxg fkEWAr aSbG wkTrbe vgiSGwxg aobGf SOiwkde elGFeq oOGejdmqrg arb ag[OTqxg mgvG eGfl!

ajA [rbe mbN [ae oycgd vGFjdmgq rlmgxg slAwlE Sbrdfxg mlNsrqeg okTjg!


MAYEK NEWS - 24, NOV 2022