TODAY -

sOixDjlKe ZKgrxg qg cl wgxg ak\Odf SOicI vIKgMmxeg
_kFOdsg _kjOTKgE wbjdfDjgq WkBq ZASpr KAqM Skqxg Fqd mlNoExrqeg : [lE zbwlErDj

Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbE 22 2022 : [lEWOjKalEG rgjldfOjlG (T rg) e sOixDjlKsg asOd FOiq mbvgiqg KOeg\k xkERg [arg mbvgiq jkobM xkERgqb aSOTxg aFdf jlcgKfj fyrbe mySGw slKsg [lW [kT [kj sOwg [aGf \kBre oEcgE-oEcgE syjgq [Kge fkdmgqrg wDjkTA agegKfj ejlErDj aOrge mbvgiq KlEfjxg mpZkd [Kge aSOTe \krq agKgiqb wOmgfgslM zjrgdG wgrbe eAoGfbe mpZkd wkTjg okTq fkdweg!

aKgxgrad aegwbj wDjrlK sOixDjlK sagfg ([lA wg Kg Kg) e o\lirxg oyjrbe [sEq SOicIKgi vIKgEq oyjxeg okTe [lA wg Kg Kgxg Kgeg\j KDwOdKwjKE egZOAqA zbwlErDje WOirOdSDjl!

ZKg TAWkM qg fg jOr aekdf mpq sOixDjlK zqEr wkiFOdSgq wkBxg agWAr [lE zbwlErDje aSk fke okT, qg cl wgxg mpZkd [Kge ZAag okTqxg afkxbA mkTjq ag\kAxg wkfk mpq mA a\kA [a \kBe \bA s\k [ldKskzlfj KgcgEerbe FbxkTjx fdFOdSgq [Kgad ag\kAe wlEerDjl!

[KgxbAq mpZkdsg wlEerDjq Fy[Oi [Kgxg ak\Odf ZKg wkjfg [Kgxg [wbEq agWA [a wkiFOdmx SOicI vIKgEeqxg _kjlNKgi myjdweg!

o\lirxg oyjrbe qg cl wg mpZkdsg ak\Odf vGFxryjgq SOicIxg afkirKb ZKg wkiFOdSgq sOixDjlKsg fOZkE fOZkEq mlzlMKgixg agWAr Kjbd \kSgqKgie sbNe SEeSDjl okTjg!

agWA [rbr mySgq _kjlNKgixg aebir [xegwF KDsgA, sOixDjlKsg mbvgiqKgiqb SOiFki s\kr Wkq wbEq fyoEeq oOGeq, sAwlEKlKE wgre [arg [fONw wkAqp [aGf wgre aKkxg wkTcjgq mAxg wkfkKgi jgcldG fyq [aKbi TzgdKE fyqevgiqxg ak\Odf [sEq SOicI vIKgEq okTqxg _kWAKgi \kBjg!

mOTee oErdf TErg\k mpZkdsg rgWlEK agegKfDjge Fqdf [OEFOdseg mkBFOjdmgq [xegwF KDsgAqb Sbrdf _gFrDjO fyoEeqxg SOicIKb \kBjg okTSg!

mOTee, qg cl wg mpZkd [Kge KDflG [Kgxg mAqg 79 wkdFOdseg okTjgq [Kg sjAq qlKgKf myjdw _kjlNeO!

KkTEfgWgd [OTq Kjzl [aGf fyre sjgxgrad _kSMe KkxGmx Fqd fyxl SMmgqeO!

mAqg wkdFOdwxg aobGf WDmkT [Ozj/[Ozj qDjgrc Kkqe afAKgr vbKgEeq olExeg!

TEfjelKeM qOjrj WlEKgixg afkir v\lGejgq [Kg vN-vkq KlfMalEG [a mkdfDjgq WkBq WlEKgi Skqxg Fqd mlNsrqeg!

jgcjz WOjlKG [ljg\kKgi rgakjslKE egiFge fyq [arg KDflG [Kgxg rgKfDjgdG [aKbi Kq rgzgcExg qkBErjgxgrad rgakjslKE fyoEeqxg _kjlNKgiKb \kBjg!

aokde aSk fke okT, sOixDjlKe fkMmgq rgakErKgi [Kg WIrDjgq WkBq Fk [a vbNe vGFxeg!

SOicI [Kg aegwbjxg qg cl wg mpZkdsg ak\Odf [fAee vIKgEeq _kjlN myjdweg okTeKb wkBagKgir WOirOdSg!


MAYEK NEWS - 23, JUN 2022