TODAY -

sDjgfgKgcArg \kT [rbqb [lsD\bcgKErg fyqgxeb : vgW agegKfj [lE qgjlE
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceD\b_kjg 27 2023 : ag[OTq okTqKg afA Sbrgiadf KOTjOT okTq mpfl ajA [rbe sDjgfgKgcA fyqrg \kT [rbqb [lsD\b-cgKErg fyqgxeb!

fg zg aakir WAmx [pSOTqb ajkM mpq ag [a oldf [OTe BoEqxg Fy[Oi [Kg [Wq eGfl okTe vgW agegKfj [lE qgjlEe WOirOdSDjl!

aegwbjxg SD_kTrxg mgjq slqM elG_kjd [a [OTjgq TEWOjalKE KjzgK flmgzgcE ([kT [lK fg zg) elG_kjde KkWOimdSgq vog 20 awbi Wkjdwxg awOd sbA[OE FyjAx ajg mpee vgW agegKfj [lE qgjlEe aFdsg _kWA [Kg WOirOdSgqeg!

TAWkMxg sOebi aakir mpq aegwbj KDflG WgMA rgzmNalEG KOKkTfg ([lA [lK [lW rg [lK) xg [OrgfOjg\Ar wkiFOdSgq [kT [lK fg zg elG_kjdsg WkBErlKE rl FyjArbr [FOTq agFbimlExg _kjOM wgjrbe aokde aSk fke okT, mArA [Kgxg [OTe mpjgq TmldfDjOegd agrg\k okBKf SEe-epeqxg FyjA [a okNmgq [Kg \kAe skEep!

[rbqb SEe-epeq [rbr \kBjgq aOrjlfjxg Fyrki \kAe vkBT!

jgKOjK wjKE [OTe mkdmgqKgixg ajdfxg saD\belM [OTq KDwgvevgiq Zkieq oOGejdw afAr aOrjlfje Fgiq ZAqxg wk_j mpxrqeg!

akir fkjx mpjgq TKbKgir ajg mpeqKgie agG\li vIoEegiT!!

afA [ar fAwkdsg mAr mpjgq ag[OTKgie vgixg KjbdKgir vGwr SbrOivkrq s\k ak\OdejAag!

[ae [arxg olMmg okTeqxgrad eAFeqxg opeqg mpjAmqKb FkrOdsrqeg!

aKgxg aobGf ZKg mArA [Kgr WbjbN skimbN SkTre vgi-fA wbEe ogimdmgq [Kgr agG\li vIxrqeg!

[pSOT wbEe ebiKg vkEee mpagEexrqeg!

oySgq sbAck 1949 r aegwbje TErg\kr ajc fySgq afA [rbr mArA [Kgxg [wbEq ag aKgi [Kg KbNefxg 501200 Sdfeg!

[rbqb oycgd oycgd mArA [Kgr ag aKgi sk olEe olExGmdmgq [Kgxg afkir vgiag-fAag [arg wkZMKgie sjg SMmgqxl okTqxg afkir SIrOdw aFy fkT!

mpZkde wkTSGmdmgq Fqd FyjAKgir mArA [Kgxg [OTe mpjgq Kg [lK [OKgie [\lGw wgeq oOGeqxg aobG afli wkiKgEeq oOGexrqeg okTSg!

aokde aSk fke WOirOdSgqr, mArA [Kgr rDjxsg [sEq vpWb [a mkdmgq [Kg afy sjAe mkdSgqeO okTq SIrOdw vIT!

Tabi Sbrgixg rDjx [lrgdG [aaA \kBqxg WgzAr mkdmgq [Kg [pSOTe fjkTe myjOTrqeg!

mpZkd [Kge oycgd vGFjgq _kj [OE rDjxK ag\kAe wkAeq [a [OTjl!

oycgdfg mpZkde vIKgMmAqrxg ag\kAe aobG KgErbe _kj [OE rDjx vGFjdmgqege KOTreadsg akT wkdseg okTqxg Fkcq mp okTSg!

aokde aSk fke okT, [kT [lK fg zge mArA [Kgxgrad myjdSgq Fyrki [arg oycgd oycgd myjgq Fyrki [Kgqb FkxGw WOirOdSgqx mOTee aSk fkeKb ag\kAxgrad Fyrki s\k myeq [wgM fySg!

mOTee [kT [lK fg zg elG_kjdsg [OWgK mpjgq aWA [Kg qckj aebi [OTqe ag vgEqxg SbrOivkrq [arg aKkxg [OWgKM qgMrgi [OTrqe ajA [OTjx SbrOivkrqKgi ak\Odejgq [Kgrxg sOdeq aWA vkq [a \limx mA wgxeg okTeKb Fkcq wgSg!

ZKgxg FyjA [rbr [kT [lK fg zg elG_kjdsg wDjKgrlEG qgcOT sqOjkAqAe FyjA awb [arg _kfj jgKOjKlK, jgmgW [lEr rgckKfj alelcalEG agegKfj [_kiqy eD\bakT, olMF [lEr Wlagmg _lMWlj agegKfj rk. KkwA jEcE, [lcbslKE agegKfj FyekBcA qKEfsbakj, aOTjki [l Kgxg [lA [lM [l FOZkA KkEfg [aKbi sbAqg [l Kgxg [lA [lM [l KeKA wDjlAvErDje [SEeq mliqgjdwKgi [OTe Kjbd \kSg!

FyjA [rbr [kT [lK fg zgxg wDjOxDjkA FaOT T-wkB BGSgqx mOTee fOZkE fOZkEq sMvjlM wDjOxDjkA s\kKb BGSg!


MAYEK NEWS - 28, JAN 2023