TODAY -

fbjgcA 1Kbi [lA [lK [lA Txg agegKfj sgKE jlrg [arg ejk\E jkele KZkT WlKfgzlM oyrOdmxryjg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, eqlAqj 18 2022 : Fk [Kgxg 21 rxg 30 WkBq wkiFOdsryjgq 11 Kbq aegwbj KZkT WlKfgzlM 2022 qb \beg\E fbjgcA, sMvj, rOej agegKfj xIxkwbjA sgKE jlrg [aKbi akTsDjO, KDaOM [lEr agrg\A [lEfjwDjkTclKsg agegKfj ejk\E fkfb jkele aFIKgGe [FOTq agFbimlE [aKbi a\kT fkiqM myrbe WlKfgzlM [Kgxg alE zleD\b [OTjgq aOTjki Sbeyxg [lFegd oljgflc wkjdf oyrOdmxryjg!

_kWA [Kg ZKg eOjF [l [O Kgr mpq fbjgcA mOTKIr wkiFOdSgq wkBxg agWAr mOTKI [Kgxg rgjldfj rk. TqOoMe WOirOdSgqeg!

rgjldfje aSk fke okT, WlKfgzlM [Kg oyrOdmq afbi egeg vEq Fk [Kgxg 22 re xzjej mk xelKE [aKbi vgW agegKfj [lE qgjlE \kBe fOZkE fOZkEq slqgelG agegKfjKgi [aKbi [lA [lM [lKgie Kjbd \krbe oNfk skicpqbir WlKfgzlM [Kgxg FyjAKgi wkiFOdeq KlA Kkjl okTSg!

oErdsg KZkT WlKfgzlMxg FyjA wkiFOdsrq aWAKgixg aebir alE zleD\be aOTjki Sbeyxg [lFegd oljgflc wkjdf [OTjx oNfk skicpqbi, zpxD\vErDj [OwE [lj Fg[lfj (qOG), SbaE mAwkd, opZkixg TqbRy akjcgixg SbzA, sOTjlixpxg xO skfgi, egmsbFgxg Wbr wkjd, akBxg vljg qDmOKAxg FyjA wkiFOdWA, Klekwfgxg aSlE, vbjkvkErwbjxg qlog\ki, Sbxk [arg xlMcki \kBe mkixOM jgcjz WOjlKGf mpq KZkTxg qDjgrgi KlEfjevgiq \kBjg okTjg!

WlKfgzlM [Kgr mpqkd [Kgr mpq awkE mpqkdKgixg [lAqlKgKgi Kjbd \kqgeq vlqkB wgqr oycgd WkBqr mkdseg okTrbe sEWjA fyjdwKgixg aebir FkTmlEr, aD\kEakj, WDjkEK, qDjbep, \bekTflr KDflGKevgiq \kBjl okTSg!

WlKfgzlM [Kgxg awbi [OTq Kjbdf cxOT-TKp, aegwbjxg WbjbN skimbNKgixg sMvjlM rkEK [aKbi KkEe-SOGeq \kBe KZkTxg ajAr SEe-epeqxg FyjAKgi ebagG Sbrgixg wkiFOdseg [rbx WbjbNKgixg [OTq WOd aD\bcgdsg FyjAKgiKb wkiFOdeq Fyjki fyjg okTSg!

sbAap [Kgxg aebir FkTmlEr, qkimkrlK [aKbi qDjbepxg sMvjlM fgAxg [kjfgKGKgi \kBe cwkExg rDjaj a\kAKb mkdseg!

olEe WlKfgzlM [Kgqb awbi WkoExryjgqrg cwkExg rDjajKgix aegwbjxgx wbEKgErbe BGsrq sbAapeg!

wDjOxDjkA [Kg KgmOixg [kT Kg Kg [kje KDwOEKj fyqeg [rbx awkErxg mkdw sMvjlM fgAxg FyrkiKb aSOTe myxeg okTSg!

[rbx mpqkd [Kgxg [OTe aRD\ wDjrlK, _lKG qlixM, KgsgAevgiq KDflGKgirxg sMvjlM fgAKgiKb Kjbd \kjxeg!

mOTee agdK akjKg[lM [kjGKsg [kTflAKgi SbaE mAwkd KDwOjGK sAwDmldKf BGseg okTjg!

[fONw [kTflAKgir KDslGqOjr sAwgfgKE, qg [lA [ldK KO, aegwbj akBEfleg\jgi [aKbi fDjldsgixg [lKOKg[lKExg fDjld rkBEogMe vpjkB vgir wkiFOdeq Fyjki fyjg okTSg!

FkTmlErxg abT FkTxg wDml\jKgiKb mkdfbe Kjbd \kjxeg!

oNfk skicpqbir awkExg WkjA [ae [ljOwDmlExg WDmldK rlaO [aKb BGseg!

aKgr [ljOwDmlE aebiKgi sjg sjA fyT, afy sjAe KDfkjG fyT okTqevgiqKgi wkTmOGKgie ag\kAr \lioExeg!

[rbx flmgKDsON KgcgEerbe Fk [arg F_kEagvkdevgiqKb \lioExeg okTjg!

Klekwfgxg aSlMr FyjA wkiFOdmgqxg ajArg aWA [Kg aegwbjxg wb_kjgx KkxOEejdwrxgeg!

aKgqb ag\kAr olEe SIoEeq oOGeqeg!

akBxg vljg qDmOKAKb vog Sbrgixg eqlAqj Fkr KkGwe oycgd KkGw oyjdml!

aKgqbKb ag\kAr BoExeg!

qlog\ki okTjgq aWA [Kg aD\kEakjx fkTee mpqr eGfe aokjkc vErDjsDjgfgx edKgEeq ajg mpeq aWAeg!

WlKfgzlMxg aebi vEe wOmO fbjekalEG wkiFOdwx mOTee [lA [lK [lW rg [lKsg [OrgfOjg\Ar aKd ekTq WgMAKgiKb BGseg okTSg!

[rbx Kgfg sEzlEKE KlEfjre fbjgcAxg afkir KDfldoOMrjKgi [OTjgq [OM TErg\k fbjgKG [lKOKg[lKE [arg fDjkTqlM [lclEKgKgix wbEe oljgflc KkTGKgiKb ag\kAr SIoEeq oOGexeg!

[KgxbAq aWAKgi SIoEqe aegwbjqb awkExg ag[OTKgie olEe aKd SIqgxryjgqeg okTSg!

ajA [Kge WlKfgzlM [Kgx ajg mpeq rgKfDjgdG [lragegKfDjlKE [aKbi rgKfDjgdG wbmgK \kBe mA-fbKgi fjb-fekEe FAqg\b okTeKb [wgM fySgqx mOTee rgjldfje WlKfgzlM [Kgad akT wkde wkiFOdseg okTqxg Fkcq WOirOdSg!


MAYEK NEWS - 19, NOV 2022