TODAY -

qkT[OalfDjgd KgcgEerbe KlEKK wkiFOdeq oOGejg : qgjlE
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 05 2022 : mArA [Kgxg \lMoyagKgi sEeq [arg awkErxg vIKgMmdw agfONKgi agsOd Fgqr [jkEq a[Oir \kBKgESgreq qkT[OalfDjgdf qlc fyq KgKflAKgi KgcgEerbe agsOd Fgqxg Fqd fyeq KlEfjr sEe fdKgMmg okTe vgW agegKfj [lE qgjlEe WOirOdSDjl!

12 Kbq aegwbj mlcgKmlfgz [lKlAqDmgxg 11 egKbq [jOTq ebagGsg sD_lKE [_kjr [OwOcgKE [lA [lM [l, sl jEcgGe oISgq KDfkj sD_lKE eAqj 108 xg wkBSbA wgjrbe vgW agegKfje _kWA [Kg WOirOdSgqeg!

[lA [lM [l sl jEcgGe oISgq _koIKgi [rbe vog 10 Sbrgixg skEejx wkiFOdsrq agsOd Fgqxg Fqd aegwbjxg [OTe sjAq afArxg oyxrxl, agsOd Fgqr agfON \kBKgESgreq mpZkde sjg Fyjki fyjqxl [aKbi Fgq afAr [Rkj mgid fyoEq eGfDjx TmldfDjOegd KlEKK wkiFOdoEq \kxrDj okTqxg wkBSbA wgjrbe vgW agegKfje aSk fke okT, vog 10 Sbrgixg skEejx wkiFOdsrq agsOd Fgqxg Fqd [Kg aegwbj \kBe mpqkd wbAqxg [OTe sbAck 2021 xg WlqDjb_kjg Fkrxg oyxeg okTe fyjAq [rb sOzgr-19 wlEragde ajA [OTjx \pFOdSDjl!

agsOd Fgqxg afA [Kg jlcgKfDjkj clejlM [aKbi KlEKK sagKDeje mlNsrqe sjAq afArxg oyxrxl okTq SIrDjg!

agsOd Fgq afAr mArA [Kgxg \lMoyagKgir [skTq mkdoEreqxgrad [Rkjrxg olErOdfbe qkT[OalfDjgdf qlc fyq KgKfAKgi KgcgEerbe Fqd wkTSGoEeq KlEfjr sEe fdKgMmg!

[Rkjr mgid fyq [Kge awbi Wkrl okTqxg ajArg mArA [Kgxg [OTe cgjg [aKbi aOjlr KkKgEeq [Rkj skjr wkTjAqxg FyrOd s\k FOdSDjl!

aKgrxg ZkdFOdeq qkT[OalfDjgd [OTe KgcgEeqe olEe vldKgEq [OTxeg okTqxg _kSMr KlEfjr fdKgESgqeg!

mArA [Kgr agfON s\k vIKgMmdmg okTqKg vbAmq _kWAeg!

ogjA [Kg mpZkdeKb \kAe Kgjg\K [OTe SEq [a [OTjg!

mArA [Kgxg \lMoyag sEeq mpZkde oOGexeg okTSg!

[ajOAr, sjNKEx ajg mpeqKgir mpZkde sAwDjOakTc [aGf fyjOT!

mOTee KDflG [Kgr sjNKE mpfeqKb \kAe sEe oOGejg!

qOjrjxg mpjgq TKbKgi [KgKb KlEfj xzjEalEGe ag Fkjdfbe \liKgESDjl!

qlog\kixg qOjrj [ljg\kxg vkBjkde sgmOagfj 60 jOA WlEKgi fyeq oOGejg okTe vgW agegKfj [lE qgjlEe WOirOdSDjl!

ZKg KlKExg [jOTq ebagGf okBKe wkK fySgq rgakErKgixg afkir [abd oEe SEejdwr [OwOcgKExg [lA [lM [lKgie wbSGmdSgq _kWAKgixg wkBSbA wgjrbe vgW agegKfj [lE qgjlEe aSk fke WOirOdSgqr, [lA wg [lK Kgxg mpjgq slK [KgKb Fbe mOTKgEeq oOGejg!

mOTee [OdfOqj Fk WkBqxg aebir wlEKExg [_kGw wgFOdfe mpjgq KlEWAKgiKb wgFOdmxeg!

okEerxg vGerbe mkdw [OWgKg[lMxg [OTq vl-vki KbrDjgZpr Fqd oyjO okTrbe Fqd fyeqxg vGeqg [Kg awbi Wke mlNmxeg!

agfp a\ldsg _kGmgq [OckKgiKb okNeq oOGejxeg!

TErgcgeK [OTq aKkEeKgi skievgiq \OdSGeq Fqd fyjxeg!

aKgr vIxrq KlEWAKgiKb mpZkde KOTre ajg mpeqKgir wgrbe KlAxG-KkxGoMmxeg!

ajb [OTe mArA [Kg mkTjq ag[OTe eAe mpq ajAe [ek-[\ld \kBjdw afAr my-TISOM WkBq \lEFOdfbe fyjAq [rb Kg [lA [pv fg mkdSgqrxg We \kAe sOdml!

sgreg fDjkEKwDmkEG fyq ag[OTKgie [ek-mk\lir [arg ogrkd-mkiFdf vImgq KlEWAKgi [arg ak\Odejgq [_kqKgi sOdeeq mpZkdsg [OTq KDsgA mp!

aKg Kg [lA [pv fg [arg wg [lA cl [l _kTxg skjr wkTjgq ag[OTKgie SbrOivkq WIxeg!

ajA [rbe sgreg fDjkEKwDmkEG fyjgq ag[OTKgixg Tabi-aebiKgie olMF rgjldfOjlGf vGfbe rgjldfjx Beqgrbe arbxg skEeq [rb myqg\b!

\kAe ebZkTq [ae KDflGsg mpcjgq [vyq oOKwgfkM [a [OTjgq clegAK oOKwgfkMr sgreg fDjkEKwDmkEG fjbd akT wkde wkiFOdw ZASDjl!

oOjfgsMvjxg FqdKb KDflG [Kgr \kAe Wce awbi Wke Fqd fyjg!

TAwDmO\gKgir ojkKaleG fyreq wkTSGw \kq FqdKgiKb wkTSGmxeg!

[lA wg [lK Kgxg Fqd myqr sjNKE fyreq \kAe fDjkEKwjlEKg [OTe wkiFOdeqxgrad aegwbj KDfkW KlmldKE sagKEKb mgirbe mpjl!

mOTee rDjlEr _k\j s\k Fkrrbe FAqe eOi Scgd vbjdwr mAqgr TKgi FbAqxg ak\Odejgq SbrOivkrqKgi [Kg sOdeeq rDjlEr wbjgq slqM _k\jKgi myFOdmxeg!

sbAck 2006 sg afbir wlEKE vGwKgixg wlEKE qlegWgG _grO [arg a\bA wkErDjqg avkrKb wgq \kqxg [\kq mp!

mOTee sdvgi aD\begKgwkM skBEKgMxg [OWgK [a KIxkjx oycgd WkBq KkrDjg okTjgq [rbKb Fbe Kkeq oOGejxl!

mOTee Kbxbebr FOdSgq eOimp-ebiKgGf \bA s\k ebiKgGe obArOdfbe [fld-[skT s\k FOdoESgq [rbxg SbEckKgie WIWA FOdw KlEWA [rb wgjxeg okTe mgrj [OW okBKe ZKg okBKf WOirOdSDjl!

mOTee xzjeje KaE fyrbe aaki Fkxg 25 rxg oyrbe ebagG 11 eg vbNe Kgfgi 11 mprbe wkiFOjdSgq 12 Kbq aegwbj mlcgKmlfgz [lKlAqDmg [egKbq KlKEr wbEe [Oqgvb[ljg jgWjlEK [arg KDfkj sD_lKE 110; KDfkj sD_lKE _gGrDjO 4, [EKDfkj sD_lKE 36; [EKDfkj sD_lKE _gGrDjO 1; wlwj mlG 12; sOmgi [lflEKE 6; wDjclEflKE [OW sagfg jgwOjG 1 [lrONflr; xzjEalEG qgM 16 wbFOdSg; xzjEalEG qgM wkK 14 fySg!

mOTee qgM jgWj KlmldG sagfgr 1; qgM jgWj ogM [ljg\k sagfgr 1; wDjkTzlG jgcOmbKE 2 [arg rgKsKE [OE wqDmgd TEfjlKG 1 \kBe [lKlAqDmg KlKE [Kg awbi Wke wkiFOdwr Kjbd \kSgq wbAeadwb FkxGw WOirOdSgqx mOTee ZKg okBK [rb KDwgsje mOTKgEqxg [\kq wgSg!


MAYEK NEWS - 06, AUG 2022