TODAY -

mArlixg KOmgr _lKG alelcalEG wDmkEG
Fqd KgcgEejgq KgEagKgi aKkxg WIWA FOdw odKgi WImArDjl

Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 04 2022 :

obT\lE qD\bjO

aegwbj mpZkdsg okBcgi [lEr [jqkE rgzmNalEG (akobr) mOTKIx \ke vl SbG\ld wgerbe vmkTjdwrxg oycgd WkBqxg [OTe aegwbjxg [af ZkTjq mAKkixg mArlir mpq KOmgr _lKG alelcalEG wDmkEGf KgEag [OTe aFy wkiFOdoMmdmgq ag[OTKgi awbi Wkq KgEag [axg WIWA FOdw odKgi [aGf WIoMmArqx mOTee wDmkEG [Kgr awkErxg mkdfbe Fqd Kbq \kBjjgq aKgi \kArDjxKb eE aegwbjg Sjxg TEej mkTE wjagGKgi afA vke jgeD\b fyjArDjl [aKbi wDmkEG [Kgqb vmkTjgq sAwegx akobrs \keSgqxg afbi TEe eOiar KOmgr _lKG fE 60 wbKgMmdw \kxeg okTSgqxg aFdf fE 100 olEe wbKgMmdw fOTe \kBjdfbe wDmkEG [Kge [aOG-[skTKgi wbq-Fkiq ZArqxg WgzAr mpjAml!

KOmgr _lKG alelcalEG wDmkEG [Kg [oalrqkrf olr [OWgK [OTq TeOzlfgz TsO slj-FjaOfgd KgKfA mgagflr TEcgeg\K Tejcg mgagflr mkT[lqgmgfg wkjGejKgN ([kT T Kg-fg [lM [lK TEcgeg\K [lM [lM wg) syq sAweg [ae oySgq sbAck 2016 sg rgKlAqjrxg vmkTjdSgqeg!

wDmkEG [Kgr oycgd [OTjgq WgzA [Kgxg afkir wDmkEG [Kgxg alelcjx wkBvl [Kgx KkeSgq _kjgr aokde okT, wDmkEG [Kgr ebifgxg aFy wkiFOdmgq ag[OTKgixg aKgi 30 jOAreg!

aSOTxg aebir KgEag 24 e mArA [Kgxg ag[OTKgi (mOsM alE) eg [rbx wDmkEG alelcj aokd \kBjx aokdsg aSkr [lKgKflEG alelcj [axKb mpjg!

[rbqb qgokj [aKbi \b wgevgiqrxg Fqd Kbq \kBjjgq eE aegwbjgKgixg aKgirg 5 Sdfeg okTjg!

aSOTe aegwbjr vImdSgqr akB xlGevgiq vIWAKgirxg [kT [lM wg mOTead myrbe wkTjx mkdSgqeg!

[rbqb \kAmqr awkErxg mkdw ag[OTKgi [Kg wDmkEG [Kgr Fk 6/6 WkBqrg Fqd Kbq \kBjAqe aSOTe vImdw afAr wkTjdSgq [kT [lM wgKgixg afA mOTFOdSgqrxg jgeD\b fyqxg Fqdfg vGFerl!

sjgxbAq afAr awkErxg mkdw ag[OTKgixg ajdfxg Fk 6 Kbre Fk 3 eGfDjx 4 Sdfad Fqd Kbq \kBjAmx oESgqKb \kBT!

awkErxg mkdmgqKgi [Kg afA Kkie wjaelEG [OTe Fqd Kbq \kBrl!

jOflKE qlKgKf Fk Sj Sjxg SdfI Kbqeg okTSg!

mOTee wDmkEG [Kgr KgEagKgi [OTjgq mOsM alE 24 [Kgr Fkxg SbGKbaM mbwk mgKgi 9 wgjxKb okTjgq KlEWA [Kg aSOTe wDmkEGf mkdfbe Fqd Kbjq ebagGKgi SdfIxg [OTe WIT, Kbrq ebagGsgrg WIrl!

aSOTxgrad T wg [lWevgiqxg SbrOivkq mpfl!

ajb [OTe mlqj skjrKb wkTrl!

aSOTxgrad mlqj rgwkjGalEG eGfDjx akobrsg aSkr mpjgq TAWkM aD\begKgwkM sOjwOjlKExg akTsprxgKb KgEag [a [OTqxg mySGWA FOdw Fqd FyjAKgi ZKg WkBqr [aGf mySGmdw mpfl okTq jgwOjGsg afkir wDmkEG alelcjr oISgqr aokde okT, KgEagKgi [Kgxg T wg [lWevgiq \kBe aSOTxg KjzgK KgsD\bjgfg mpfl okTqrbarg vbAag!

[rbqb aSOT mOTead rlmg _lc qlKgKf mySgq Zkdfeg!

ajA [Kge vN vkq [lAwDmO\g [axg WIWA FOdwKgirg oycgd WkBqxg [OTe aSOTqb KgcgEejgq sAwegxg akTsprxg wgq ZArDjg okTjg!

[rbx mlqjKgi [Kge Fqd Kbjgq aWA [Kg [aOG-[skTKgixg wpKgMmAWA [OTq KOmgr _lKG alelcalEG wDmkEG [a [OTqege aSOTe Fqd Kbq mOTjx aSbG-aKk vkAFOdw \kBe Tjb-akTFcq fyeqxgrad [Wq TKgi mpfl okTq jgwOjGsg afkirrg aokde WOirOjdwr, wbSDjg [arg mp!

aKgxg TKgi sOM-mgd vkAq \kBe KgsD\bjgfg wjKelMKgie WkBq KgcgEejgqeg!

wbSDjg [Kg KlirOdwgrqrxg aOGml okTqrg \kT [rbqb aKgxg TKgirg [rbad KgcgEeq \kT okTjdSg!

wDmkEG [Kgr fOfg wkTNsg TKgi WIrl!

fZkTWre mpjx KgcgEejqKb TKgi xkjg [ar mbwk 350 r mpqe KgEagKgie Tjbceqxgrad fOfg TKgi wgqr SbrOivkrq mp okTjdSg!

[ajOAr, wkBvl [Kgxg akTsprxg wDmkEG [Kg vmkTjgq sAwegx akobr mOTKIx \ke-vljOM SbG\ld wgeSgqr eOiar [aOG-[skT fE 60 WkBqrg wpKgMmjq \kxeg okTjqKb oycgdfg aKgrxg olEe wbKgMmdml okTq _kWAxg afkir oImbqr aokde okT, \ke vl [rbr fE 60 Sdfad okTSgqrb vbAag!

afA [rbrrg [aOG-[skT SOAcgMmdw aWAKgi [sdee mpjAag!

[rbqb oycgdfg [FkNw aD\begKgwkM skBEKgM SjeKb SOAxGmdw [aOG-[skTKgi wbjdwx mOTee [aOG-[skT SOAcgMmgq aWAKgi olEe wkdFOd vkBFOjdwe fE 60 xg aFdf [\kAqe wbjdT!

okTjgq fE aKgi [Kgrxg olEe wbjdmqKb wDmkEG [Kgr Fkrq afAr [jbAq [OEqe [olEq aKgi [rbxg wgWA FOdw KlEWAqbrg akobr mOTKIe wgjdeq qgM Kkrbe Fkjg okTjdSg!

[rbqb [aOG-[skT FAxrq aWAxg slwkKgfgrxg olEe wbKgMmdwe fZkTWre wDmkEG [Kgxg wkErA akT wkde WIq ZAeqxgrad TEWDjkKDfDjdvjKgi olExGoEqxg aFy fkjl okTjdSg!

KgEagKgie aSOT aKk aKkqb KgEag [a [OTqxg WIWA FOdw odKgi ZKg WkBq WIre mpjdmqKb Fqdfg [rbad KgcgEejg okTqxg afkir wMmrbe aokde okT, wDmkEG [Kgxg Fqdfg [aOG-[skTKgi mlNfe wbKgEejdwe mlNw mpfl!

sOzgr-19 wlEragd SA Flie sErbe fOflM mOdrkBExg SOicI WkBq vIKgESDjqKb KgEagKgirg wDmkEG [Kgr Fqd [rbad fySg okTjg!

akobr mOTKIx sAweg [Kgx vog 30 xg \ke-vljOM [a SbG\ld wgerbe vmkTjdwrxg ZKg WkBqr sAwegxg akTsprxg KlM \kAe akimg!

akimgq KlEWAKgi [Kg WbdsGw ZAeq wDmkEG [Kg Sjx olEe wkdFOd vkBFOdoErbe aFy fkq TEWDjkKDfDjdvjKgi okNvgEq aFy fkjg!

WgzA [rb \yjdmqrg KgEagKgixg WIWA FOdw odKgiKb KOTre wgq ZAxeg okTqxg Fkcq mp okTjdSg!

[rbA [OTead oycgd [OTjgq wDmkEG [Kgxg WgzArg akobr mOTKIe SbG\ld wgeq \ke vl [axg aSkr Fqd oySDjqeg okTrbe mpZkdsg akTsprxgKb ajg mpeq mOTKIxg [OFOjgfg [aGfe \liKgEre skB Fkqxg WgzAr Fqd vGFrbe mpjAq FliejdSg!


MAYEK NEWS - 05, AUG 2022