TODAY -

jgwqDmgd rl eGfl jgwDjlKgz rleg : sOjsOA
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceD\b_kjg 21 2023 : eg[O-sOmOeg[lmgKG TErg\ke ceD\b_kjg 26 wb 'jgwqDmgd rl' [OTe FyjA wkiFOdmqKb [pSOTxg ag\kArg 'jgwDjlKgz rl' [OTe myWA FOdweg!

egiFyjOM mpZkde vog 2000 olEe ogjA s\kr vgiag-fAag WbjbN wbAeadf aegi fAcq mpZkdmOE SbGKgEerbe SbGsE wkixEq aegwbj (sImpwkd) [OTjASg!

[pSOTxg Kkimq aegi fAcqxg wb_kjgqb abFGml, rlmgr sImk SbzA FAml, vkBSG KlAxG wbAeadsg \kvM wkTWA mErExg _kTG oOMrxg rlmgxg jlr WOjGf KgEejl BGeq TErg\E [kjagKgixg wkixM BGw FyjAeg!

agvA okGwr KgcgEeq, _lKg\kxg ag\kAqb mOTvE aSkr FAFeq aSM s\kxg SbGmkT BGfbe TErg\E jgwDjlKgz [kjag ([kT [kj [l) e aki Fkjx 'akjv-wkKG' vGweg, FOTrOde mkTjq TErg\k ag\kAxg [arg TErg\kxg mOTvA aSkr _lKg\kxg ag\kAe Fliejgq [_kq KdfA BGw FyjA eGfl!

mOTee mpZkdsg aSk KAFeq qDjgfgKsg \kvM Fyjgrb TErg\ke wkTjl BGw FyjAr aegwbj (sImpwkd) xg TjpvkKgie Kjbd \kqgxeb, ebagG [Kgqb 'qOTsOG' fyjl okTe wqDmgKgfg sagfg (sOjsOA) xg agrg\k sO[Ojrgelfj [lA KdolExg vljOM [ar WOirOjdmg!

vljOM [Kge aSk fke okT, agSM wkiFOdmx KlAq xzjEalEGeg, egiFyjOM mpZkdsg aSkr mpfl; TErg\kKb rlaOsDjlfgd jgwqDmgd sEfDjgeg okTqSdfeg!

jgwDjclEflfgz rgaOsDjlKgxg KdfA [OTjgq mOd Kzk alAqj [wbEqxg vkr 24 (2004), vkr 30 (2009) vkr 34 (2014), vkr 43 (2019) vkivGf sDjgagelM slKf vlEep, sDjgagelM slK olExGwxg vkiKb wOGsg aaM olExGw 'TWDmlKejg jlG' fxg olMmgqeg!

sDjgagelM wOmgfgKg\EKgixg KgErgslG [OTe vGFjq 'akWg\k' wkjmg\kalEGeg!

wOmgfgslM wkjfg [axg SbGFkir eGfDjrg TErg\kxg olr [OW KDflG [OTjgq wDjKgrlEGsg agSM akT wkdegZkT mAqg mpfl!

fKlie TErg\kxg ag\kAe SEq agKd [aGfe TErg\kxg wDjKgrlEG [OTq ZAmOT, KDjg jkA [Oj KDjg sDjgKexg [qfkj [OTjqKb TErg\kxg wDjKgrlEG [OTq ZAxrq eGfl okTjg!

vog 54 abdsg 'sgirA [OW sOixDjlK TErg\k' [OTe mpjAqeg oycgdfg 'sgirA [OW KIX wjgqkj' xg egiFyjOM mpZkdsbA aSOT Sje aegi fye mpZkdmgq zkjGqjK okTqrb [OEFOdmdmgq okTjrbe vljOM [Kge okT, TErg\k avk vkr 83 e mkTjgd Tq-wkq opfqxg vkir mpjgZp vog 1951-52 r TErg\kxg [okEq clejlM TmldKE wkiFOdSg, mOTvE awb \b slxg TmldKE oyq ebagGsKb vN akEee wkiFOdSg!

zOfjKgirbe agSMxg agjlNKgie ZkiSgq, wkjfgKgie FASgq _kWAKgirb sjgeO SIqKb eGmAmOT, seke sjgeO, xzjEalEG okTqKg sjgeO SIrDjgq afAeg!

TErg\E sEKfgfD\bKEqb qDjgfgK mpZkde 'slqgelG agKE wDmkE' xg SbGFkir sEKfgfD\b[lEG [lKlAqDmg mgiSGwgrbe awbi Wkq TmldKE fyrqgr [SEeq ag[OT Sjqb aagixg [OTq agSMxg SExGmx [arg wDjgEKmg KDflGK Sjrxg FkxGSgq ag[OT Sje KlASgqeg!

eqlAqj 26, 1949 r [lrONG fyjx ceD\b_kjg 26, 1950 rxg sEKfgfD\bKE vGeoErbe 'jgwqDmgd rl' akMoErbe 'jgwDjlKgz rl' xg FyjA oyjdSg!

eOdegimgq _kWArg [okEq clejlM TmldKE wkiFOdfbr rlaOsDjlfgd xzjEalEG KlArDjgZpr sEKfgfD\bKE KlArOdw oySgqKgeg!

[okEq [OTe 'WjKG sEKfgfD\bKelM [lalEralEG [ldG 1951" [Kgr eIoyjjOT afkxbAe [kjfgsM 19 xg "jkTG fb WDjgrA [OW KDwgv" sg jkTGwb \kvM wkTKgEq ZAeq Wcq _kop [OTe 'jgcelqM jlKfDjgdKE' xg sDmOc okNvgESg!

jgcelM jlKfDjgdKE sDmOc [Kg afA wbAqr TErg\E jgwDjlKgz xzjEalEG ([kT [kj cg) e zxqr xgfk [arg vesD\k egfgxg mkTjOM [OTe myrbe agvA [arg ag\kAqb mkdKgEeq '[EjgcelqM jlKfDjgdKE' [OTe KgcgEep!

KDflGKgixg wOmgfgslM jkTGwb myFOdw ZAoMmgq [kjfgsM 356 [arg TErgzgcb[lM jkTGwb eAFq ZAoMmgq [kjfgsM 19 xg 'jgcelqM jlKfDjgdKE' xg sDmOcKgiKge fkdmgqrg TErg\k mpZkdKg jgwqDmgd eGfl 'jgwDjlKgz sEfDjg' eg okTqeg!

[pSOTe [KgxbAq eAF mpZkdsg FyjAr Kjbd \kWA FOdfl okTjg!

[kjfgsM 39 (Kg) e mE-FbA sk olEe wpKgEq \koEqxg _kWA FAcjqKb TErg\E qgmgeg\j ag[OT 9 Sdfxg ajE-aFbAe TErg\kxg ag\kA fISkTxg mE-FbArxg olMmg!

ag[OT [axg 'mgqjfg' qb Zkdmgq [kjfgsM 21 xg ak\Odf KlrgKE [arg wDjgzlEfgz rgflEKE mOe eAFq (jgwDjlKE) ZAag!

[kjfgsM 39 ([l) e [vbAq _k\lM 'cKfgK' mpoEeqxg _kWA TcjqKb agmg\E 50 olEqxg slK eAKgMmx mpjg!

vog 72 eAKgMmbjq mgfgxlKE slK 'rg qljokAwbj slK' FkKgxg 9 r mOTKgEqr ZkTjgqeg!

egiSk fAq vog 74 abdKgr avg [OTq vgEckd awbi Wke vkq ZArrbe xDmOqlM oIxj TErldKf mpq 121 xg aebir TErg\ke 107 Kbqr mpjg!

rgaOsDjlKg jgwOjG 2022 [OTe zg-rlAe wgq mgqjlM rlaOsDjlfgd TErldK ([lM rg [kT) xg jgwOjGf TErg\ke mpqkd 179 xg aebir 93 Kbq [aKbi TmldfOjlM rgaOsDjlKg TErldKe 100 Kbq Kjbdf mpjg!

KAe okTjqr TmldfOjlM [OfOsDjlKg mpqkd [OTjqege TsD_lmgfg [lEr mgqjfg okTqKg TErg\kr \kAe fkT[OEejg okTqeg!

TjpvkKgie mOTvE awb TErg\kxg vGe-wFkN, mpZkdmOEr Fkcq FAqgxeb, agKgi \kAq ogErg mOE Zkiq TErg\EKgie aFd FOiq \krl SEq olcgaOegd [lEr alcOjgfjg\E TErg\keg!

"\begfg TE rkTzjKgfg" okTq '[kTrg\k [OW TErg\k' xg _kWAKg fKliqrg 'jkTG fb rgWj [lEr rgK[lxDjg' mpoEq okTqeg [rbqb oycgdfg '_kE elKE, _kE mlixD_lc' xg wDjgEKgwMr mpZkdsg FyKgM mkdwege agKgi \kAcrDjq [pSOTxg TjpvkKgiqbKb TErg\kxg Twkdf mbNfbe abGSgxeg okTjg!

[jOTqr FAcjgq _kWArg TErg\E sEKfgfD\bKErg myqbdf Kk-Bvld sgoEeq 'myZkd agfA' [OTe FAejgq 'KDsljsDjO' [arg Tekd SbEqKgixg sOEFOir FlGmgq 'qg_lj [OW rOxK' x vN akEep, jgwDjlKgz TErg\E xzjEalEGsg jgwDjlKgz sEKfgfD\bKEeg, TjpvkKgie _kSM SEFqgrbe ceD\b_kjg 26 sg jgwDjlKgz rlr Kjbd \kqgxeb okTe ag\kAr [wgM fycjg!

_kjg Kkeqxg afkirrg KOzjlEfg [lEr TErgwlErlEKsg _kWA eGfe [fONw ogjAKgirrg \kegZkT mpfl okTeKb ag\kAr FAmdmg!

sOjsOAe mkdmgq ceD\b_kjg 25 xg eOi\kT vqbd wbi 12.00 rxg ceD\b_kjg 26 sg ebagrki wbi 6 WkBq wbi 18 xg [OTe fOflM KGrkBE fyxeg!

KGrkBE aebi [Kgr TjpvkKgie KgEFk mlNwg\b, \bA \bArxg awkE FOdwgxeb; TErg\kxg eAWbr wkiFOdmgq jgwqDmgd rl [Kg qOTsOG fyqg\b!

[pSOTxg wbEKg [aKbi TWbjbNwb mkixOT vErbe Kgiejgq TErg\kxg mOTmA mpZkd [Kgxg ak\Odf ebagG [Kg [wbEq mgvgi [a BGagEeKg!

fOflM KGrkBE [Kge fZkTWre mkTegi-mkTKOE, [ek-[\ld [aKbi apoy-mkiwOds ajg mpeq FyjAKgirg sOEKgMmOT okTjg!


MAYEK NEWS - 22, JAN 2023