TODAY -

vldKgMmq [KkA jkTWMKsg vld wOKGKgi mkEFOdfbe mbwk sDjOj 3.35 xg rDjx wbjdSgq sakErO 5 Fqd FrGSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceD\b_kjg 27 2023 : TAWkM-aOjl mAqg ([lE [pv-102 wjgixg SbrliFkqgr mpq [KkA jkTWMKsg wjaelEG zlogsM vldwOKG (wg zg Kg wg) \kBe aOjlrxge wMmlM WkBqxg ajdf mpq [KkA jkTWMK [aKbi wbmgKsg vldKgMmq vld wOKGKgi mkEFOdfbe akmlAxg spFlMr mbwk sDjOj 3.35 jOAxg \kAmq ogjOTE eAqj WOj [aKbi rqDmg\b _kT flqDmlG Fk [Kgxg 16 f akT wkde wbjdw ZASgq sakErO wjKelM 5 Fqd FrGSDjl!

aSOT aZkqb KjzgKfxg fjagelG fyjl okTqxg _kWA [Kg Zjki [okEq aegwbj jkTWMKsg wljlr xDjkBErr wkiFOdSgq 74 Kbq jgwqDmgd rl FyjAr oOAxg FqdKb wbjgq vgW agegKfj [lE qgjlEe mkBFOdSgqeg!

_kWA [Kg mkBFOdmrbe vgW agegKfje WOirOdSgqr, aSOT aZkqb KjzgKfxg fjagelG fyqxg _kjlN [Kg mpZkdsg sagfg [ae xzjej WkBq \yejq afbir myq _kjlNsg afbi TEe fjagelKExg [Ojrj FOdSgqeg!

agrg\kKgieKb aKgxg [Ojrj rg [kT wg [kjrxg myjx \kxeg okTSg!

[ajOAr, sakErO wjKelM aZkqb KjzgKfxg fjagelG fyjl okTqxg _kWA [Kg vgW agegKfje fD_gfjxg SbGFkir aokdsg KOKM agrg\krKb WOirOjdSDjl!

mOTee mpZkde vIKgMmdmgq _kj [OE rDjxK slAwlE [Kgr sjgxbAq aSM [aGfxg sAwDjOakTc fyjOT okTqxg _kWAKb aSk fke WOirOjdSg!

vgW agegKfje mkBFOdSgqxg afbi TEe KjzgKfxg fjagelG fyjl okTjgq sakErO wjKelMKgi [rbe aegwbj wbmgK fDjlegi sOmlcrxg sdvgi sakErO \begGf [lflc fyjdSgq oqgMrkj (eAqj 022007251) SD_kTjkdwA [vyq (37) [wOdw sl [pv FkegMckB, [_ki KldakT aSk mpskT, fjlGKbq [lA [kjrxg sakErO \begG [Kgr [lflv fyjdSgq jkTWMalE (eAqj 072006088) Fyvbi KbzkK vOFl (38) [wOdw fg [pv qkqbvkB vOFl, vErDjwOfk zgmlc (vkErlM rgKfDjgdG), TAWkM _lKG rgKfDjgdG wbmgKfxg [lflv fyjdSgq sEKflqM (eAqj 1801203 \bAekA rgelKD_j apfp (29) [wOdw _kT eqvErDj apfp, _kqxkT [_ki mpskT, fjbdKbq [lA [kjrxg [lflv fyjdSgq jkTWMalE (eAqj 062010650) aOTjkiFlA wDjlAvErDj (34) [wOdw [lA TqOoEqg, wOTjySOicgM [_ki mpskT [aKbi jkTWMalE (eAqj 062010801) ekBjlA rOjlErDjcgG (36) [wOdw [lE KjG, sdvgi SbE\kT mpskTeg!

wEq \kqrg, aSOT aZkad afA Sjxg aakirxg sakErO sdvgi \begGf [lflv fyrbe mpjdSgqrxg sakErO wOKG aOjlr [abd [lflv fyjdSgqeg!

[rbqb SkqpKOTr mpq KDwlKM sakErO \begGf fDjkEKWj fyqrxg aSOT aZkxg aebir oqgMrkj sl [pv [fyqe sakErj [OTrbe aOjlrxg FOjdSgqeg!

aSOTe \begWOjA KlGwx mOTee aKkr TKb fyq KjzgK _lwEKgi wkTjx akjbfg cgNKg ([Zyq) [lA [lE - 01/sl-6510 r fOimx wMmlM fAe mkdSgqx mOTee ogjOTE eAqj 4 sgmOxDjkA 1.336 [aKbi rqDmg\b _kT flqDmlG mgKgi 10 \kBe \bZki qOdK 4 wbjdSgqeg!

aSOTe TmgxlM rDjxKgi [Kg wbjdmxeg okTqxg wkB ebagG [rbxg [\bd wbi 4.30 r WIqrxg sdvgi sakErO \begGsg wjKelMKgie wmlM mkTaekT vgicgEr mpq sakErO vld wOTEGf aSOTqb Wkeeq ZkTrbe mpSgqeg!

[\bd wbi 7.15 jOA fkjdwr aWA [rbr aSOT FbimSg!

[rbqb ekEFOdfbe aSOTe fOimdw cgNKg [rb FySgqrxg aSOTqb ZkTjAq sakErO wjKelMKgie fkEejx sbjkBwOdwgxg KlEG cOKlW TImgK KDsbM aekdf FGmx WkSgqeg!

aSOTxg xkjg [rb vld fyq oyjdwr TmgxlM rDjxKgi [rb myqbd [ar mIFOdmAml okTjdwrxg aWA fkdoMmx WkxGSgqeg!

aSOTxg aFdf sdvgi wbmgKe [lE rg [lEr wg [lK [ldGsg KldKE 21 (Kg), 22 (Kg), 29, 60 (3) xg aSkr slK [lW [kT [kj eAqj 8 (1) 2023 jlcgKfj fyrbe mySGSgqeg!

aFIxg ebagGf aSOT aZkad vgW cbrgKM alcgKfDjlG, FyqkMxg sOjGf wbFOjdfbe ZKg (ceD\b_kjg 27, 2023) WkBq ebagG 11 egxg wbmgK sKfrg jgakEr wDjl\j fyjdwrxg sOjGeKb [\kq wgjdfbe ZKg WkBq aSOTxg sKfrgr FAmdSgqeg!

[rbA [OTead ZKg aSOT aZkxg wbmgK sKfrg jgakErxg afA mOTjrbe KDwlKM cc ([lE rg [lEr wg [lK) xg sOjGf wbmgKsg akTsprxg cbrgKM sKfrg jgakEr wDjl\j fyjrbe wbFOjdSDjl!

sOjGeKb wbmgKsg wDjl\jr [\kq wgrbe aSOT aZkad clMr FkcgESDjl!

wEq \kqrg, ZKg aSOTqb sOjGf wbFOjdwr aSOT aZkxg sakErj sl [pv [vyq Sd eGfe sakErO wjKelM ajgrg wbmgKsg cbrgKM sKfrg jgakEr wDjl\j [OqcldKE fyjrbe slK [Kgrxg qlM wgqgeq okTcjdSg!


MAYEK NEWS - 28, JAN 2023