TODAY -

aegwbj KZkT WlKfgzlM-2022 : BvgE ekvgEe KxOM skicpxg agfArg KZkT WlKfgzlM eIeq mOTKgEq ZArDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, eqlAqj 18 2022 :

obT\lE qD\bjO

aakixg vogKgir wkiFOdSgqrxg olEe zleD\b aWAKgi olExGoMmdwx mOTee wkdFOd vkBFOde Fk [Kgxg 21 rxg oyjrbe 30 WkBq ebagG 10 eg vbNe wkiFOdsryjgq aegwbj KZkT WlKfgzlM 2022 xg zleD\b 13 xg aebir ajgKbqr \kBjgq opZkixg TqbRy akjcgixg SbzArrg WlKfgzlM [Kgxgrad KgG ekEe KlAxG KkxGmdmxKb opZki vgir SgErbe [\liq wbAeadsg wbdegi vgiKgExryjgq aegwbjxg 'KxOM skicp' (wOmO) xg SD_kTrxg _kiq [aKbi vkBq agfArg WlKfgzlM eIeq awbi Wke mOTKgEq ZArDjl!

aegwbj mpZkde KgErbe fOZkE fOZkEq aWAKgir [eyq fbjgKG KDwOGKgi KlAxGfbe wkiFOdsryjgq WlKfgzlM [Kgxgrad mySGmdmgq Fqd FyjAKgixg aebir Zjki aOTjki Sbeyxg [lFegd oljgflc wkjd \liKgMmbjq afbi ZKg ebiFgM opZki vgixg vgiFdf KkxGmdmgq KxOM skicp (wOmO) xg WgzA odFliee vGfbe \liKgESg!

opZki vgiSOirxg KxOM skicpxg agfA SgEq oyjq aWA [rb WkBqxg [ZAq vgixg mAqgKgirg sOTmkK egiFge [aKbi wkde agfA SgMmgq aWA WkBq FkjASg!

vldKgEe Fkjq sOTmkK mAqgxg eksM [egr [Zyq avbKgiKb fpjASg!

[rbx opZki vgiSOirxge KxOM skicpxg agfA SgMmgq aWA WkBqxg [ZAq vgixg sOTmkK Fkjq mAqgxg eksM [egadf fbjgcA rgwkjGalEGsg aSkr opZki [_ki rgzmNalEG sagfg ([pv [l rqDmg\b Kg) xg ebwk-ebwg wbEe ag[OT 24 jOAe avb-avbxg WgjkMKgi [Zyq avb KImq _kKgir WgdK fyrbe \bimAq FliejdSg!

vgixg Kjbdf mpq egiFge sOTmkK Fkjq mAqgxg ekd- \lGf oyjAq ekwg-KgiqgKgiKb WkErOdwx mOTee oyjAq BKgixg aSOi KlirOdwx mOTee aSOi KOAmAqKb FlieSg!

rgzmNalEG sagfgxg ag[OTKgie WOirOjdwr KxOM skicpxg agfA SgMmgq [Kg WkBqxg vgixg [ZAq mAqg afld [Kg sagfg [Kge Fyrki myrbe KgG-Kliqxg Fqd vGFjdweg [rbx WgjkM \biqxg Fqde ZKgx Fke ebagG fjbdeg vbNe vGFjdweg!

[rbx wbEe \bixrq WgjkM aKgie 500 eg okTjg!

WgjkM [aaAr mbwk 380/380 vIe KlAmx \biqeg!

aKgr vImgq KlMKgi fbjgcA rgwkjGalEGe wbFOdsrqeg okTjg!

KZkT WlKfgzlM oyxrq afA edKgMmdwrxg mAqg [Kgxg ekd-\lGf mpjgq aWAKgi mb-ekMoEqxg Fqd fyqr eGfe vog [Kgxg [oyq Fk ceD\b_kjgxg 29 rxg WkBq oyjdfbe KOKM KjzgKsg FqdKgi mlNfe vGFrbe mkdmqeg okTjdSg!

sagfg [Kgxg [wbEq qlAqj 120 mOAe mlNfe Kjbd \krbe mb-ekMoEqxg Fqd fyjdweg!

ZKgxg [OTe ebwk-ebwg 24 e Kjbd \kjg okTjdSg!

mOTee mAqgxg eksMKgi olEe WcoEeqxgrad ekwg WkEeq alvgE WkBq KgcgEerbe fjb-fekEe FAeq oOGejASg!

[rbA [OTead vgW agegKfj [lE qgjlEe mbvgiq mpZkd mpjdSgqrxg aegwbjrxg oyrOdSgrbe akmlAxg aKkEeKgixg aebir ajb [OTq aKkEe [a [OTjdmq KxOM skicp (wOmO) xgrad opZki vgiFdf SgEq oyjq agfA [Kgxg WgzArg KZkT WlKfgzlM oyrOdw eIeq mOTKgEq ZAqxg Fkcq mpoyrDjg!

agfA [Kgqb SgEq oyjdwx mOTee aWA [Kgr KlAxG KkxGmgqKgixg Fyrki myjdmgq wg rqDmg\b rgxg KDfkW [ax odFliee agfA aSOir Berbe wkBvl [Kgxg akTsprxg oISgq _koIKgixg wkBSbAr aokde okT, vgW agegKfje sEe F_kT \kBqgqrxg agfA [Kg SgEeqxg Fqd oySgq sbAck 2017 fxg KlAxG KkxGw oyjdSgqeg!

agfA [Kgxg [ljg\ke sOEKgMmgq aWAKgie Sk-_kixg [Kkiqe agfj 65 jOAeg [rbx [wkdwe agfj 55 jOA [OTxeg okTjg!

agfA [Kg SgMmgq qgMrgi [KgKb 'cg wDmK fb' xg aOrlM (aFOM [obA) r Kkqeg okTjdSg!

Fqd [Kgxg [wbEq KlEWAe cg [lK fgevgiq wbAead \kBjx mbwk sDjOj 36 mOAeg [rbx _kjdK rgwkjGalEGe sEfDjldfj [ar [lKkTE fyrbe FqdKgi [Kg wkTSGmdSgqeg okTjg!

[rbA [OTead aakixg vog 2020 [aKbi 2021 rKb sOzgr wlEragde ajA [OTrbe aegwbj KZkT WlKfgzlM FIe-FIee [egjd wkiFOdmbrDjq afbi oErd olEe vkBe wkiFOdsryjgq [Kgxg aki[OTee KxOM skicpxg agfA awbi Wke mOTKgEq ZArDjgqxg ajAKgi sjgrxg [OTxrxl okTe oISgq _koIxg wkBSbAr aokde okT, vgiFdf KlAxG KkxGw [OTqege [sOTqKgir oycgd a\kAe WlEKgi Sdfad BjgqKg fKliead WlEKgi eGfl!

wkTM Wbjx agfA mpjgq aWAKgi sgEF-ekEFSgreq jgflegi _kM [OTe vESGmdweg!

vgixg [ZAq Kjbdf KkxGmdw FqdKgi [OTqe aFy fkq jO alfjg[lMKgi wbSGmdwr SbrOivkrq ak\Odep!

egiSOirxge agfAxg aWA WkBqxg aebir mpjgq mAqgxg sOjejKgir awkErxg alfjg[lMKgi wbKgMmdw [Kkiq xkjg (mOjg) evgiq FyxGmdwr sOjej Kbrqrxg [abdfr wbjdw \kq alfjg[lMKgi [flEq fDjdKgir avlG avlG [OTe okNmx wbSGmdSgqeg!

agfAxg Fqd [Kg oyjdwrxgrg aokd \kBoyrDjl [rbqb sbAck 2019 rxgrg aokdKb wg rqDmg\b rgxg akTsprxg Fqd [Kg WgzAKgi \liKgEqxg Fqd \kBjdSgqeg!

FqdKgi [Kgxg aebir KgzgM [aKbi TmldfDjgslM okTe Kjbd [eg FOde SkTrOdfbe KbjdSgqeg!

agfA SgEq oyjq aFOM [obAxg (cg wDmK fb) qgMrgi [Kgrg Kkq oyxGmdwx TsbT sbTre sbAck 2018 r awbi Wke mOTKgESDjqeg!

[rbqb agfAr KgcgEejgq 'qDjOEc' Kgi [Kgxg KjbdKgirg Kgmgxbjgr [Ojrj fyrbe KkoEqeg!

aKgrKb [kjsgfldvjlM/rgckTegixg afkirKb vN vkq aegwbjxg \lMoyZpx KkxOEejdw KxOM skicpxg agfA [a [OToEeq oOGeqr afA Sj vISg!

vog [eg [ae sOzgr wlEragd ak\Odeqrxg Fqd KbjgqKgixg ajdf mkTek [Kge ekoMmdwKb \kBSg!

ajA [Kge sbAck 2020 [aKbi 2021 xg [OTe Kkimq vog [egxg afArbr KbNefxg Fk SjSdfad Fqd Kbq ZASg okTjg!

[rbx agfA [Kg afA vbNwxg [OTe mlire mpoyeqxgrad [aaAr sgmOxDjkA 60 abd mbAq 'qOMG' 170 KgcgEejx aKgxg aFdf agfA KkxGmdweg!

rgwkjGalEGsg akTsprxgKb fZkTWre Fk [Kgxg 21 rxg wkiFOdsryjgq KZkT WlKfgzlM eIeq agfA [Kg mOTKgEeqxg wkErA FArbe sEe oOGeSgqeg!

[rbqb agfA [Kgqb awbi Wke KlAxGmdwr vImgq FqdKgixg aebir KbNefxg Kyqr KgcgEeq 'TmldfDjOr' WkBq aegwbjr WIrl, awkErxg vlMmx KgcgEeqeg!

[rbx KxOM skicpxg vN vkq agfAr vImgq avkdKgi KgmgxbjgrxgKb wbEe wgjdfqe avlG avlG wbjdSg!

[rbx agfA wkESGeq aFOmk [obAxg cg wDmK fbxg aFdf FkixGwrKb aegwbjr vN vkq alvgejgKgi WIrqrxg awkErxg _kTjx [aaAf [OTe FkixGSgqeg!

[rbqb Fk [Kgxg 21 r oyxryjgq WlKfgzlM [Kgxgradfrg aaM \kAq avb-avb FOde BoEeq ZAq TmldfDjldsg qMqKgi KgcgEerbe agfA [Kgqb ag\kAr a\ld Klie BoEq ZAeqxgrad KlAcgE KkcgEq mOTjl okTjdSg!

fyqxgKb KxOM skicpxg qDjOEce Kkq agfA [Kgxg aekd fAe vgiSOirxg old skSGmdwx aSOi \yjrbe \liqr aegi FIq KxOM [aKbi KxOM aFdf WAmgq skicp wkTq skicpjOTxg agfAxg KjbdKgirg awbi Wke Bq WImdSg!

[rbqb KxOM [Kgxg aapxg Kjbd \kBe KxOM aKk [aKbi aKgxg aFdf WAmgq skicpjOTxg agfAxg aaki FIq KjbdKgixg [OTWA FOdw aOrlMxg WgzA Sd [OToyq eGfe awbi [OTq FqdKgi _kGoyjg!

ajAKgi [Kge [OWgK [KgeKb aSk fke WOirOjdSgqr, vgW agegKfj aKkad mkdfbe fOTe \liKgEqgjx mOTee oErdsg KZkT WlKfgzlM eIeqrg awbi Wke mOTKgEq ZAmjOTrqe [OWgKM [OTerg TeOxbjlKE fyjxbAKg!

[rbqb \kjgqaSp [Fbq afAr mOTKgEeqrg oOGey okTe wkBfkd wgjASg okTjg!

_kWA [Kgx ajg mpee KxOM skicpxg agfA [Kg oErdsg KZkT WlKfgzlM eIeq awbi Wke mOTKgEq ZArDjqKb sjAq afArrg vN vke mOTKgExrxl okTe oISgq _koIxg wkBSbArKb [OWgKM [rbe vN vkerg okTq ZASgjOT!

[rbqb oycgdKb [ogi ebiFgM WkBq Skdfe mlNfe Kbjg okTjdSg!

mOTee Fqd Kbq KgEag s\ke Fqd KbjAqKb FliejdSg!

SD_kTrxg mkTqd Fgqe agfA [Kgqb \liq mkdw ag[OTKgixgrad agfA [Kgxg eOiwOd FIq Kjbd mOAr ebwg [aKbi ebwkKgie KgcgEexrq '_kKjbA' xg WgzAKb awbi [OTq KjbdKgi eGfe [\kAq _kGoyjg!

[rbA [OTead agfA [Kgqb \liq mkdsrq fbjgKGKgiqb xkTr fyeq 'fbjgKG wbmgK' sg skBEfj [arg KlAxG KkxGw mOToyjl!

[rbx agfA [Kgr eGfe aKgqb SgEq oyjq cg wDmkK fb fkTNsg qgMrgi [Kg \kBe [sOTqxg WlEKgi, xDjkBEr TAwDjbzalEG [aKbi _kKjbAevgiqKgi [Kg mpZkdsg akTsprxg skTFjdmgq mbwk sDjOj 36 [Kge mlA wke sOEexrDj okTrbe oISgq _koIxg wkBSbAr [OWgKM [Kge mpZkdsg akTsprxg KlidKE fyjdSgq KlEWA [Kgrxg aSk fke [olEq KlEWA wgjdmjOT [aKbi myjOT okTqxg \ke vlKgi SbG\ld wgeSDjl okTjdSg!

opZki vgiFdsg KxOM skicpxg agfAxg awbi Wkq KdfA [OToyq ZArDjqKb opZki vgixg ekwOAr mpjdmgq TqbRy akjcgixg SbzA \yeq skSGwxg KDfg\jgi egiFge KlAcgMoyjg!

avb aalE fpq oyoyjl!

SbzA [Kgxg aekdf aegwbjxg [egKbq [OTe '_kfj [l fg [lA' [aKb TEKfOM fyq BjdSg!

mOTee KxOM skicpxg agfA [aKbi TqbRy akjcgixg SbzA fkq mAqg egiFgce KlAxGwx mOTee aegwbj KZkT WlKfgzlM Fkq xlGKgi wkESGw oyoyjl!

mOTee WlKfgzlMxg aebi vEe Fk [Kgxg 22 rxg 26 WkBq vGFxrq fOZkE fOZkEq fDjlrgKelM rkEK [aKbi TKp eOiakTxg FyjAKgi wkiFOdsrq aWAxg KDflcKb wkESGw oyoyjl!


MAYEK NEWS - 19, NOV 2022